Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w Strasburgu w sprawie regionów przygranicznych w UE

11-09-2018 - Działalność w PE
Regiony przygraniczne w Unii Europejskiej stanowią ponad 1/3 terytorium Wspólnoty, gdzie zamieszkuje ponad ¼ ludności. Jednakże biorąc pod uwagę bariery geograficzne i administracyjne, które często występują na granicach państw ich potencjał jest znacząco ograniczony, a poziom rozwoju najczęściej niższy niż w innych regionach. Jest to szczególnie widoczne na obszarach górskich rozdzielających kraje członkowskie.
 
Niedostatki w infrastrukturze, trudne warunki gospodarowania, często rozdrobniona struktura agrarna czy peryferyjne położenie powodują, że rolnictwo, która przez wieki dominowało w na tych obszarach zaczyna tam zanikać. Wpływ na to ma słaba opłacalność produkcji i coraz dotkliwszy brak młodych rolników.
 
Unia od lat podejmuje szereg inicjatyw na rzecz ożywienia obszarów transgranicznych - czy to w ramach polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej. W górach oraz innych regionach o ponadprzeciętnych walorach krajobrazowych i kulturowych jedną z recept jest rozwój turystyki i agroturystyki. Ważną rolę odgrywają tutaj również unijne oznaczenia geograficzne dla unikalnych produktów pochodzących z tych obszarów, w oparciu o które można budować czy wzmacniać potencjał turystyczny, również w ujęciu transgranicznym. Nie brak jednak też przykładów, kiedy przyznanie unijnego oznaczenia geograficznego produktowi po jednej stronie granicy staje się zarzewiem konfliktu z producentami podobnego specjału po drugiej stronie.
Podziel się wiadomością na: