Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w Strasburgu w sprawie nowego europejskiego programu na rzecz umiejętności

14-09-2017 - Działalność w PE
Przyjęte sprawozdanie wyznacza główne cele strategii rozwoju edukacji w zakresie nowych
umiejętności.
 
Wraz ze zmianami na świecie istnieje potrzeba modernizacji systemów kształcenia i szkolenia, tak
by dopasować standardy edukacji do aktualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.
W związku tym cieszę się, że w sprawozdaniu stwierdzono konieczność stworzenia narzędzia
prognozowania ogólnoeuropejskiego zapotrzebowania na umiejętności. Dzięki takiemu rozwiązaniu
ośrodki działające w sektorze edukacji będą mogły dostosować oferowane kursy do oczekiwań
pracodawców, co niewątpliwie przyczyni się do poprawy sytuacji na rynku pracy i połączenia
świata nauki ze światem biznesu.
 
Postęp w edukacji musi odpowiadać przemianom współczesnego rynku pracy. Z drugiej strony
należy, tak jak to zostało opisane w sprawozdaniu, dbać również o rozwój pozazawodowy
obywateli UE, który będzie obejmował naukę (według niektórych naukowców zachowanie) m. in.
krytycznego myślenia czy kreatywności. Otwartość i kreatywność są bowiem obecnie tak samo ważne
jak formalna wiedza.
 
Ten dokument wyznacza kierunki potrzebnych reform w sektorze edukacji. Teraz należy się
zastanowić, w jaki sposób wdrożyć przedstawione rozwiązania, by osiągnąć cel, jakim jest
nowoczesna i przyszłościowa oferta edukacyjna dla obywateli UE.
Podziel się wiadomością na: