Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2021-2027

13-11-2018 - Działalność w PE
Komisja Rolnictwa wyraziła swoje stanowisko w opinii przyjętej 10-go października b.r., gdzie wskazaliśmy m.in, że WPR odgrywa zasadniczą rolę w osiąganiu kluczowych celów UE, w tym bezpieczeństwa żywnościowego, dzięki dostarczaniu konsumentom wysokiej jakości bezpiecznej żywności po przystępnych cenach, zachowaniu krajobrazu i ochronie środowiska naturalnego oraz zapewnieniu rolnikom odpowiedniego poziomu życia.
 
Pamiętajmy, że dochody rolnicze stanowią jedynie 50% średniej dla innych grup zawodowych, a dodatkowo w połowie zależą od wsparcia z WPR. Do tego należy dodać ciągle dużo gorsze warunki życia na obszarach wiejskich. W rezultacie coraz dotkliwszy staje się brak młodych rolników.
 
Przed rolnikami stawiana jest wielość nowych zadań, często niezwiązanych z produkcją żywności, podczas gdy budżet na WPR systematycznie jest obniżany.
 
Sytuację rolnictwa dodatkowo komplikuje wpływ uwarunkowań zewnętrznych, takich jak choćby zawieranie przez Unię kolejnych umów handlowych, niekorzystnych z punktu widzenia europejskich rolników, bo pogarszających ich konkurencyjność.
 
Ogromnym wyzwaniem jest potrzeba zapewnienia stabilność rynkowej, co ma bezpośrednie przełożenie na dochody rolnicze. 
 
W związku z tym apelujemy po raz kolejny o utrzymanie budżetu WPR przynajmniej na dotychczasowym poziomie w ujęciu realnym ze względu na podstawową rolę tej polityki w zapewnianiu zrównoważonego charakteru europejskiego rolnictwa pod względem gospodarczym, środowiskowym i społecznym oraz w rozwijaniu dynamicznych obszarów wiejskich.
Podziel się wiadomością na: