Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami UE

15-11-2017 - Działalność w PE
Jednym z najważniejszych osiągnięć UE jest utworzenie wspólnego rynku oraz wspólnotowe zarządzanie wieloma jego czterema podstawowymi swobodami dotyczącymi przepływu ludzi, towarów, usług i kapitał.
 
Rynek ten jest jednak podatny na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. W zglobalizowanym świecie wpływ sytuacji na rynkach światowych oraz ustaleń zawieranych na szczeblu WTO w coraz większym stopniu determinuje sytuację również na rynku europejskim, sprawiając, że polityki UE muszą brać te czynniki pod uwagę tak samo, jak sytuację wewnątrz UE.

Kluczowym jest posiadanie skutecznego i wszechstronnego mechanizmu umożliwiającego ustalenie, czy w danym kraju lub sektorze istnieją znaczące zakłócenia, co prowadziłoby do podjęcia ewentualnej decyzji o wszczęciu postępowania mającego na celu znalezienie dowodów na to, że dany kraj lub sektor jest dotknięty znaczącymi zakłóceniami.
 
Unia Europejska powinna mieć odpowiednie narzędzia umożliwiające jej skuteczną ochronę swojego rynku, w tym rynku produktów rolno-żywnościowych przed dumpingiem. Należy zatem w dalszym ciągu pracować nad odpowiednimi instrumentami UE, które miałyby zastosowanie w kontaktach ze wszystkimi naszymi partnerami handlowymi i mogły stanowić właściwą podstawę dla trwałych stosunków handlowych. Nie możemy jednak zapominać również o ogromnych różnicach w kosztach i warunkach produkcji na świecie oraz różnych standardach, jakim sprostać muszą producenci w różnych regionach świata.
Podziel się wiadomością na: