Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Wystąpienie na sesji plenarnej w sprawie aktualnego stanu koncentracji gruntów rolnych w UE

27-04-2017 - Działalność w PE
Rolnictwo jest szczególnym sektorem gospodarki, który wymaga odrębnego traktowania. Z tego względu również nieruchomości rolne powinny posiadać odmienny status, a ich wykorzystanie powinno być ściśle powiązane z działalnością i produkcją rolniczą. W ostatnim czasie niepokoi zmniejszający się areał ziemi uprawnej w Europie, postępująca koncentracja oraz spekulacją nią. Grunty będące podporządkowane zwykłym regułom rynkowym, stają się przedmiotem niekontrolowanego obrotu handlowego. Tymczasem polityka w kwestii nieruchomości rolnych powinna sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi i ułatwiać młodym ludziom rozpoczęcie działalności rolniczej. Można to osiągnąć, jeżeli państwa członkowskie będą posiadały możliwość kształtowania własnego ustroju rolnego. Ze względu na wyjątkowy charakter nieruchomości rolnych, powinny one być odpowiednio zabezpieczone, m.in. przez uprzywilejowanie nabywcy działającego w sektorze rolniczym, aby uniknąć koncentracji ziemi w rękach osób niebędącymi rolnikami. W Europie dominuje tradycyjny model rodzinnych gospodarstw rolnych. Wszelkie zmiany, ograniczenia i w konsekwencji likwidacja takich form działalności rolniczej, będą miały znaczący wpływ na strukturę społeczną oraz żywotność obszarów wiejskich. Dlatego należy pozytywnie ocenić przyjęte dziś sprawozdanie Pani Noichl, które celnie identyfikuje główne problemy z dostępem rolników do ziemi.
Podziel się wiadomością na: