Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Spotkanie „Jaki budżet Unii Europejskiej po 2020 r.? Polsko-niemiecko-francuska debata o pieniądzach”

W dniu 8 czerwca 2018 roku dr Czesław Siekierski, europoseł, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE, obok Marcina Święcickiego, posła na Sejm RP, Jens Geier, posła do Parlamentu Europejskiego z Niemiec, Laurent Saint-Martin, posła do Zgromadzenia Narodowego, z Francji, wziął udział w spotkaniu „Jaki budżet Unii Europejskiej po 2020 r.? Polsko-niemiecko-francuska debata o pieniądzach”. 
Spotkanie odbyło się w ramach cyklu debat „Pytania o Europę”, pod patronatem Instytutu Spraw Publicznych, Fundacji im. Friedricha Eberta oraz Biura Kontaktowego Parlamentu Europejskiego. 
W kontekście wyzwań, przed którymi stoi obecnie Unia Europejska, przedstawiono problematykę źródeł finansowania i kształtu budżetu na lata 2021-2027 – w ramach polityki spójności, wobec rolnictwa i obszarów wiejskich. Poruszono kwestię implikacji dla Polski art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej, ale również np. fuzji koncernów i stosowania środków chemicznych.
Pan poseł Czesław Siekierski w trakcie dyskusji zwrócił m.in. uwagę, że względnie nieduże zmniejszenie budżetu prezentowane w cenach bieżących przekłada się na dużo mniejsze środki wyrażone w cenach stałych. Tym samym, np. producenci rolni i mieszkańcy wsi mogą otrzymać wsparcie finansowe realnie mniejsze niż w latach poprzednich. To może przełożyć się na pogorszenie sytuacji w sektorze rolniczym i na obszarach wiejskich – spośród ustanowionych celów WPR do dziś nie osiągnięto de facto celu stabilizacji dochodów rolników. Stąd obserwowane jest zmniejszenie zainteresowania produkcją rolniczą i zamieszkaniem na wsi jako miejscem pracy. W konsekwencji, istnieje zagrożenie załamania się europejskiego modelu rolnictwa – z gospodarstwami relatywnie mniejszymi, bardziej zróżnicowanymi i w mniejszym stopniu negatywnie oddziałującymi na środowisko niż to ma miejsce np. w Stanach Zjednoczonych. 
Choć postępuje mechanizacja i automatyzacja rolnictwa, to są potrzebni np. pracownicy – specjaliści do nadzorowania procesu produkcyjnego. Tych jednak coraz bardziej brakuje. Wobec problemów z tworzeniem alternatywnych miejsc pracy, zwłaszcza na obszarach wiejskich, nie można zniechęcać do podejmowania, czy kontynuacji pracy w rolnictwie. W tym kontekście wszelkie ograniczenia wysokości budżetu i wsparcia wobec rolników, mieszkańców wsi, są niedopuszczalne. 
W ocenie pana posła Czesława Siekierskiego, kluczową kwestią pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego dla rosnącej populacji ludności, przy ograniczonych zasobach naturalnych i w trosce o ich jakość. 
Wobec narastajacych tendencji populistycznych, istnieje potrzeba akcentowania korzyści płynących z członkostwa Polski w Unii Europejskiej – nie tylko w wymiarze finansowym, ale np. wynikających ze swobód gwarantowanych w ramach wspólnotowego rynku. 
Podziel się wiadomością na: