Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa PE w dn. 16-17 maja 2018

16-05-2018 - Działalność w PE
Głosowania: Zintegrowane statystyki rolne, Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa, Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku
 
Na posiedzeniu komisji AGRI 17 maja 2018 odbyło się kilka ważnych głosowań. Jeszcze na kwietniowym posiedzeniu komisji sprawozdawczyni z ramienia AGRI, Pani Gabriela Zoană poinformowała o tymczasowym porozumieniu osiągniętym z Radą w sprawie nowego rozporządzenia dotyczącego zintegrowanych statystyk rolniczych (IFS). Porozumienie to zostało uzyskane w trakcie trzecich rozmów trójstronnych w dniu 11 kwietnia 2018 a następnie zostało przyjęte przez Coreper 8 maja. 17 maj natomiast tekst został przyjęty w głosowaniu na forum komisji AGRI.
Drugie głosowanie dotyczyło sprawozdania AGRI „Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa”. Sprawozdawca przypomniał, że było mało czasu na przygotowanie tego dokumentu, a prace rozpoczęto jeszcze przed ogłoszeniem Komunikatu Komisji Europejskiej w tej sprawie. Wyraził nadzieję, że uda się przyjąć głosowane w AGRI 17 maja sprawozdania również na sesji plenarnej pod koniec miesiąca.
 
Przyjęty w głosowaniu projekt sprawozdania z własnej inicjatywy Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa” opiera się na Komunikacie Komisji z listopada ubiegłego roku i ma na celu określenie podstawowego ukierunkowania wniosków legislacyjnych WPR po 2020. Mając na uwadze jego kluczowe znaczenie dla negocjacji w sprawie WPR po 2020 r., należy cieszyć się, że udało się przygotować to sprawozdanie na czas, aby mogło być głosowane w AGRI (a potem również na posiedzeniu plenarnym) przed przyjęciem przez Komisję faktycznych wniosków legislacyjnych, co obecnie jest przewidziane na koniec maja lub na początek czerwca.
 
Zapewni to, że stanowisko Parlamentu Europejskiego będzie mogło być wzięte pod uwagę w trakcie negocjacji jakie potem nastąpią i pozwala to, aby Parlament mógł spełnić swoją rolę jako współustawodawca dla przyszłej WPR. Do wyjściowego projektu sprawozdania zgłoszono 1334 poprawki, z czego wynegocjowano 68 poprawek kompromisowych w ramach długiej serii spotkań technicznych i sprawozdawców cieni. Ponadto, otrzymano pięć opinii (ENVI, BUDG, INTA, DEVE i CONT w formie listu).
 
W głosowaniu na forum komisji AGRI przyjęto również opinię w sprawie sprawozdania z własnej inicjatywy przygotowanego przez komisję IMCO dotyczącego "Podwójnych norm jakości produktów na jednolitym rynku". Członkowie komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego złożyli 115 poprawek do projektu opinii przygotowanej przez Pana Momchila Nekova (S&D, Bułgaria). Sprawozdawca zaproponował 12 poprawek kompromisowych, aby usprawnić głosowanie.
 
 
 
Prezentacja sprawozdania z wyjazdu komisji AGRI do Brazylii w dniach 2–3 kwietnia 2018 r. i bieżące informacje przedstawione przez przedstawiciela Komisji (DG SANTE) w sprawie sytuacji sanitarnej w odniesieniu do wołowiny i mięsa drobiowego
 
Delegacja Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego była obecna w Brazylii w dniach 2-6 kwietnia 2018 r. Celem wizyty było umożliwienie członkom Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) uzyskania kompleksowego wglądu w niektóre sektory brazylijskiego rolnictwa, w szczególności w sektor wołowiny.
 
Delegacja odbyła się w bardzo adekwatnym czasie z uwagi na trwające negocjacje handlowe UE-Mercosur, które uwidoczniły jak wrażliwe są te pewne konkretne sektory (np. wołowiny i drobiu) dla rolnictwa europejskiego oraz ukazały potencjalny wpływ, jaki dodatkowy napływ brazylijskiej wołowiny będzie miał na rynek europejski (konkurencyjność cenowa produktów brazylijskich w porównaniu z konkurencyjnością europejską oraz wpływ potencjału eksportowego Brazylii na europejskich rolników). Ponadto, członkowie AGRI wielokrotnie wyrażali zaniepokojenie standardami sanitarnymi i fitosanitarnymi w odniesieniu do brazylijskich zakładów produkcyjnych po niedawnym skandalu zepsutego mięsem, znanym pod nazwą Operacja "Carne Fraca".
Ten skandal doprowadził do wzrostu obaw, że brazylijskie środki sanitarne nie spełniają norm europejskich, a wyniki analizy przeprowadzonej przez Komisję w formie sprawozdań z audytów i kontroli sanitarnych i fitosanitarnych wywołały zaniepokojenie w związku z eksportem mięsa z Brazylii. 
Delegacja udała się do regionów Brasilia i Mato Grosso ze względu na ich znaczenie dla sektora wołowiny. Posłowie spotkali się z przedstawicielami szeregu różnych instytucji oraz zainteresowanymi stronami, lokalnymi rolnikami i tymi zaangażowanymi w aspekty związane z  produkcją i eksportem, aby lepiej ocenić zarówno gospodarcze jak i sanitarne uwarunkowania lokalnej produkcji oraz potencjalny wpływ dodatkowego eksportu do UE na mocy możliwego porozumienia handlowego z Mercosurem.
 
W trakcie debaty z udziałem posłów podniesiono takie zagadnienia jak występowanie ogromnych monokultur w Brazylii, np. kukurydzy GMO, problem nadmiernego karczowania lasów, ilości stosowanego glifosatu czy też identyfikowalności mięsa w ubojniach. Zwracano też uwagę na mocne nastawienie eksportowe tego kraju i zainteresowanie sprzedażą produktów na europejskim rynku.
 
W trakcie debaty przypomniano również, że w Brazylii są ubogie gleby, które są bardzo intensywnie eksploatowane i nawożone. Normy sanitarne też wzbudziły wątpliwości niektórych posłów jeśli chodzi o stosowanie hormonów oraz śledzenie ich stosowania. Stwierdzono również, że w Brazylii stosuje się leki niedopuszczalne w UE co stanowi zagrożenie dla zdrowia konsumentów, jeśli mięso takich zwierząt miałoby trafić do Europy.
 
W zakresie klimatu i bioróżnorodności, Brazylia posiada instytuty, które mogą prowadzić dużo kontroli i weryfikacji i ma olbrzymi potencjał jeśli chodzi o badania naukowe jest to jednak duży kraj, który cały czas musi rozwiązywać swoje problemy. 
Przewodniczący Posiedzeniu Poseł Czesław Siekierski, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego przypomniał, że Brazylijczycy nie planują na szerszą skalę eksportować do UE, a handel z wołowiną z UE daje jedynie pewną wizytówkę i otwarcie, pewną nobilitację, w kontekście pozycji Brazylii na innych rynkach, np. azjatyckim.
 
Przedstawiciel Komisji Europejskiej z DG SANTE mówił o rozmowach UE-Brazylia, zwracając uwagę na to, że strona europejska jest bardzo niezadowolona z tego, co się tam dzieje a Komisja na obecnym etapie nie wyklucza możliwości podjęcia nawet daleko idących działań. Obecne działania są surowe i pozostaną surowe, niezależnie od porozumienia z Mercosur. Jeśli chodzi o transport z gospodarstw do ubojni  - przepisy w Brazylii są bardziej surowe niż w Europie, dlatego wielu rolników nie jest zainteresowanych eksportem do Europy z uwagi na koszty. 
 
 
„W kierunku wspólnej polityki rolnej po 2020 roku – ocena komunikatu KE pt. „Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa” z dnia 29 listopada 20147 r.” – Wystąpienie Jeana-Christophe’a Bureau (AgroParisTech – Université Paris-Saclay) i Davida Mottersheada (Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska). Badanie zamówione przez komisję AGRI, zlecone i zarządzane przez Departament Tematyczny
 
Popołudniowa sesja komisji AGRI w dniu 16 maja 2018 rozpoczęła się do prezentacji zamówionego przez AGRI badania, „W kierunku WPR po 2020 roku – ocena komunikatu KE pt. ‘Przyszłość produkcji żywności i rolnictwa’ z dnia 29 listopada 2017 r.". Badanie zostało napisane przez Instytut Europejskiej Polityki Ochrony Środowiska we współpracy z indywidualnymi ekspertami z Trinity College w Dublinie, Uniwersytetu w Paryżu, Uniwersytetu Reading i Uniwersytetu w Lublanie.
Komisja Europejska przedstawiła harmonogram reformy WPR w grudniu 2017. W oparciu o ten kalendarz, komisja AGRI zdecydowała się przyspieszyć harmonogram związany ze sprawozdaniem z własnej inicjatywy dotyczącym komunikatu Komisji Europejskiej. Z powodu tych szczególnych okoliczności, badanie to prezentowane jest w dniu głosowania sprawozdania, przez co nie będzie w stanie wywrzeć wpływu na jego tekst. Jednakże, badanie może być przydatne w kontekście głosowania na posiedzeniu plenarnym i będzie doskonałym punktem odniesienia i punktem wyjścia pod koniec maja, w kontekście przyszłych debat nad wnioskami legislacyjnymi dotyczącymi WPR.
 
W związku z tym, badanie obejmuje analizę stanowisk współustawodawców na temat komunikatu Komisji Europejskiej. Ostateczna wersja końcowa badania będzie wkrótce dostępna.
Autorzy badania zwracali uwagę na cele określone we wspomnianym komunikacie Komisji Europejskiej, takie jak ‘odporne rolnictwo’ i tego, jak Komisja planuje osiągnąć tę inteligentną i odporną na wstrząsy gospodarkę. Mówiono, że płatności bezpośrednie powinny być lepiej ukierunkowane. Przypomniano, że są pewne propozycje, żeby połączyć niektóre płatności, żeby wspierać małe gospodarstwa ekologiczne. Kapitał ludzki różnie funkcjonuje w różnych państwach, co należy mieć na uwadze. Trzeba również większych wysiłków, żeby rolnicy mieli większe możliwości negocjacyjne w łańcuchu dostaw żywności. Są też inne inicjatywy, żeby zwalczać nieuczciwe praktyki handlowe. Odnotowuje się spadek ilości osób zatrudnionych w rolnictwie.
 
Mówiono też o poprawie produktywności – komunikat podkreśla zintegrowane podejście, żeby zmniejszyć ryzyko, jakie wiąże się z wahaniami cen. Ważne jest też, żeby polityki UE były ze sobą spójne, żeby było dość danych, które pokażą, że mechanizmy się sprawdzają. Trzeba też zastanowić się nad tym, jak mierzyć dane i oceniać je. Należy również bardziej podkreślać skuteczność wydatkowania środków. Komisja powinna również wyjaśnić, co obejmują nowe wymogi środowiskowe. Nowe mechanizmy realizacji bardzo intensywnie skupiają się na zdolnościach administracyjnych. 
Poseł sprawozdawca z ramienia AGRI dla sprawozdania o przyszłości rolnictwa i produkcji żywności przypomniał również o kwestii pozostawania młodych ludzi w rolnictwie. Jeśli chodzi o gotowość młodych ludzi, żeby podjąć działalność rolniczą – ludzie muszą mieć szansę żyć na wsi a nie tylko myśleć o działalności rolnej. Nie chodzi o samo gospodarstwo, choć jest ono bardzo ważne., Trzeba myśleć nad tym, jak najlepiej zorganizować rynki aby dać rolnikom możliwość sprzedawania towarów i dać im możliwość uzyskania zysku.
 
Przedstawiciel Komisji Europejskiej z DG AGRI wyraził dodatkowe komentarze dotyczące płatności bezpośrednich, twierdząc, że mają one wspierać dochody i zapewniać pewien poziom ochrony środowiska. Nie chodzi tu tylko o perspektywę gospodarczą. KE jest przeświadczona, że płatności bezpośrednie należy podtrzymać, żeby rolnicy mieli zagwarantowane dochody i żeby zapewnić ochronę środowiska. Przypomniano, że młodzi rolnicy stanowią priorytet i będą objęci obydwoma filarami WPR i obydwa filary muszą pomóc w promowaniu odnowy pokoleniowej na wsi.
 
Nieuczciwe praktyki handlowe w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności
 
Na posiedzeniu AGIR w dniu 16 maja 2018 odbyła się również pierwsza dyskusja na temat jednej z najważniejszych spraw, jakie AGRI otrzymała w ostatnim czasie od Komisji: projekt dyrektywy w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych (UTP) w łańcuchu dostaw żywności.
Przepisy dotyczące nieuczciwych praktyk handlowych były od wielu lat z niecierpliwością oczekiwane przez społeczność rolniczą. Komisja AGRI wielokrotnie zwracała się do Komisji Europejskiej o opracowanie ram prawnych dotyczących nieuczciwych praktyk handlowych. Dotycząca tego inicjatywa słowackiej prezydencji w Radzie doprowadziła do jednomyślnych wniosków na posiedzeniu ministrów rolnictwa w grudniu 2016 r.
 
Odpowiadając na wspomniane prośby, Komisarz Hogan powołał Grupę Zadaniową ds. rynków rolnych, aby ocenić rolę rolników w szerszym łańcuchu dostaw żywności i przedstawić zalecenia, jak można ją wzmocnić. Sprawozdanie Grupy Zadaniowej, wydane w listopadzie 2016 r., potwierdziło potrzebę podjęcia działań. Na podstawie zaleceń grupy zadaniowej Komisja rozpoczęła w 2017 r. ocenę skutków i publiczne konsultacje, które ostatecznie doprowadziły do ​​przedłożenia wniosku legislacyjnego.
Wniosek Komisji ma jedną podstawę prawną: Artykuł 43 Traktatu, a zatem jest to wyraźnie ustawodawstwo z zakresu WPR, którego deklarowanym celem (na mocy artykułu 39 Traktatu) jest przyczynienie się do sprawiedliwych warunków życia ludności wiejskiej. W związku z tym, wniosek w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych został przypisany AGRI jako komisji przedmiotowo właściwej, a IMCO jest komisją opiniodawczą.
 
Tego dnia, na forum komisji AGRI pojawił się Pan Rudolf Moegele (dyrektor w DG AGRI), który przedstawił posłom wniosek Komisji. Następnie odbyła się wymiana poglądów.
W trakcie dyskusji, posłowie AGRI mówili na temat definicji i sposobów zgłaszania nielegalnych praktyk. Zwracano też uwagę na harmonogram i sugerowano przyjęcie dokumentu w komisji AGRI we wrześniu, aby  na drugim plenum w październiku mogło się odbyć głosowanie na forum całego Parlamentu. Inni podkreślali potrzebę zmniejszenia koncentracji sieci handlowych i większego wyrównania pozycji rynkowej różnych ogniw łańcucha dostaw żywności.
 
Sugerowano też nawet wprowadzenie zmian wzmacniających pierwotny wniosek, aby poprawić warunki tych, którzy najbardziej cierpią, czyli drobni rolnicy i dostawcy. Branża ma ten problem od wielu lat. Obecny na spotkaniu przedstawiciel Komisji Europejskiej zauważył również, że  od roku 1992 mamy do czynienia z ukierunkowaniem na rynek zmuszając do modernizacji praktyk i większego rynkowego zorientowania produktów. UE jest jednym z głównych graczy, jeśli chodzi o wiele produktów rolnych. Zmienność cen to także temat, którym należy się zająć, żeby nie doszło do sytuacji, że zmniejsza się ryzyko dla budżetu ale zarazem spada pozytywny wpływ na rolników.
 
Przedstawienie przez przedstawiciela Komisji (DG AGRI) aktualnej sytuacji w zakresie przywozu drobiu z Ukrainy
 
Przedstawiciele unijnego sektora drobiowego (AVEC razem z COPA- COGECA) zwrócili uwagę wielu z posłów na szkody wyrządzane producentom UE w wyniku znacznego wzrostu bezcłowego przywozu niektórych rodzajów mięsa drobiowego z Ukrainy i kompleksową umowę o wolnym handlu (DCFTA) z tym krajem. Dokumenty dostarczone przez AVEC dotyczące tej kwestii zostały rozesłane do członków AGRI w celach informacyjnych. Zawierają również kopię pisma wysłanego w dniu 27 kwietnia do Pani Komisarz ds. Handlu, Cecili Malmström, wzywającego ją do podjęcia natychmiastowych działań w celu zaradzenia tej sytuacji.
 
Problem ten wynika raczej z kwestii technicznej związanej z faktem, że linia taryfowa związana z niektórymi częściami kurczaka została nieumyślnie zliberalizowana w ramach DCFTA (tj. mające zastosowanie cła obniżono do zera) bez żadnych ograniczeń w postaci kontyngentu taryfowego. W wyniku tego zaniedbania ukraińscy producenci mięsa drobiowego utworzyli specjalną część (pierś z niewielkim kawałkiem skrzydła), która objęta jest tą szczególną linią taryfową i byli w stanie zalać rynek UE bezcłowym kurczakiem, omijając tym samym kontyngenty taryfowe określone w Umowie w odniesieniu do innych pozycji taryfowych dotyczących kurczaków.
 
Problem ten jest spotęgowany silną przewagą konkurencyjną, jaką cieszą się producenci ukraińscy w porównaniu z producentami z UE w wyniku niższych kosztów pracy i ograniczeń regulacyjnych. Przypadek przedstawiony przez AVEC stanowił temat wymiany poglądów w AGRI i temat wystąpienia zaproszonego w związku z tym przedstawiciela Komisji Europejskiej (Panią Susanę Marazuelę, która jest szefem jednostki w DG AGRI odpowiedzialnej za stosunki z Ukrainą). Celem prezentacji było udzielenie odpowiedzi na najważniejsze pytania posłów na ten temat: czy istnieje "luka" w umowie UE z Ukrainą i czy wywiera szkodliwy wpływ na unijny sektor drobiowy; czy pełna liberalizacja tej linii taryfowej była celowa czy nieumyślna; czy możliwe jest szybkie rozwiązanie techniczne lub polityczne w celu naprawienia tego problemu i zlikwidowania tej luki nim zagrożone będzie przetrwanie wielu producentów drobiu w UE.
 
Przedstawicielka Komisji Europejskiej potwierdziła, że mamy do czynienia ze wzrostem przywozu z Ukrainy. Jeśli chodzi o kształt obecnego porozumienia, 24 kwietnia obyło się spotkanie na omawiany temat. Władze Ukrainy dostały też wiadomość, że pierś kurczaka to ważna sprawa dla UE i żeby nie nadużywane było porozumienie o bezcłowym handlu. Władze Ukrainy mają się tym zająć w i  przygotować odpowiedź. Kolejnym krokiem będzie poproszenie Rady o mandat negocjacyjny, żeby wprowadzić zmiany w porozumieniu. Jak w każdych negocjacjach, miały miejsce konsultacje z branżą, czyli producentami drobiu w UE. Zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje i jakie są zapisy porozumienia z Ukrainą. Jeśli chodzi o pierś z kurczaka z kawałkiem skrzydła - nie ma przewidzianego handlu taką częścią kurczaka (mogą być pocięte tusze, półtusze, ćwiartki, nogi, skrzydełka, udka, czyli standardowe części) więc jest to nowa część i nie pasuje do żadnej definicji w kontekście celnym, dlatego nie może być zaklasyfikowana i automatycznie wchodzi do kategorii „pozostałe”.
 
 
 
Przedstawienie przez sekretarza Globalnego Partnerstwa dla Gleb (FAO) Ronalda Vargasa rezultatów Międzynarodowego sympozjum na temat zanieczyszczenia gleby (2-4 maja, Rzym) oraz pracy Globalnego Partnerstwa dla Gleb (GSP)
 
17 maja 2018, na posiedzeniu Komisji AGRI pojawił się Pan Rodrigo DeLapuerta, Dyrektor Biura Kontaktowego FAO w Brukseli oraz Pani Natalia Rodriguez Eugenio z Sekretariatu Światowego Partnerstwa na rzecz gleb, aby przedstawić wnioski globalnego sympozjum na temat zanieczyszczenia gleb (GSOP18), które odbyło się w siedzibie głównej FAO w Rzymie w dniach 2-4 maja 2018 r.
 
Sympozjum było zorganizowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), jej Globalne Partnerstwo na rzecz Gleb (GSP), Międzyrządowy Panel Techniczny zajmującego się glebami (ITPS) wraz z sekretariatami konwencji bazylejskiej, rotterdamskiej i sztokholmskiej, Organizację Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO). Celem było omówienie najnowszych informacji na temat stanu, trendów i działań (zarówno naukowych jak i politycznych) w zakresie zanieczyszczenia gleb i skutków dla zdrowia ludzi, bezpieczeństwa żywności i środowiska. Sympozjum stanowi pierwszy krok w kierunku wdrożenia Dobrowolnych Wytycznych dla Zrównoważonego Zarządzania Glebą w zakresie zapobiegania i zmniejszania ilości szkodliwych substancji w glebie, jako sposobu na utrzymanie zdrowych gleb i bezpieczeństwa żywności zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju.
 
Na początku, Pan Rodrigo DeLapuerta przedstawił znaczenie gleb dla bezpieczeństwa żywnościowego i zrównoważonego rozwoju i zwrócił uwagę na znaczenie podejmowania działań w zakresie zanieczyszczenia gleb, po czym głos zabrała Pani Natalii Rodriguez Eugenio aby przekazać dodatkowe informacje o Sympozjum i jego wynikach.
 
W trakcie prezentacji i debaty zwracano uwagę  na to, że to działalność człowieka jest głównym czynnikiem zanieczyszczenia gleb. Zanieczyszczenia tego nie widać, a dbanie o gleby to wyzwanie dla całego świata, podobnie jak odpowiedzialność za generowane zanieczyszczenia. Są luki, jeśli chodzi o dane dotyczące stanu gleb, a wiele krajów nie jest w stanie oceniać ich stanu. FAO chce zwiększyć świadomość tego rodzaju zagrożeń, przekazywać informacje i oceniać stan gleb. Stworzono podstawy naukowe i dane, ale potrzebne są teraz działania. 
 
Przedstawicielka Sekretariatu Światowego Partnerstwa na rzecz gleb mówiła o wnioskach Sympozjum 2-4 maja 2018. Międzyrządowy Panel Techniczny ds. Gleby opracował sprawozdanie dotyczące największych zagrożeń dla gleb. Zanieczyszczenie gleb stanowi poważne zagrożenie dla produkcji rolniczej, zdrowia ludzkiego i bezpieczeństwa żywnościowego. W sprawozdaniu przedstawiono również zalecenia dotyczące trwałego zarządzania glebą, mające na celu zapobiegać negatywnym scenariuszom.
 
 
Wysłuchanie publiczne nt. „Korzystanie z nowych technik hodowli”, we współpracy z komisją ENVI
(zob. odrębny program)

 
Na posiedzeniu AGRI 17 maja 2018 odbyło się również wysłuchanie publiczne w sprawie stosowania nowych technik hodowlanych. W jego przygotowanie zaangażowana była komisja ENVI (Środowisko Naturalne, Zdrowie Publiczne, Bezpieczeństwo Żywności). 
Wykorzystanie nowych technik hodowlanych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju nowych odmian roślin uprawnych. Rolnicy i ogrodnicy na całym świecie ciągle używają takich nowych odmian, aby sprostać wyzwaniom, takim jak zmiany klimatu i rozprzestrzenianie się chorób roślin. Rosnąca liczba firm zajmujących się hodowlą roślin już teraz aktywnie korzysta z nowych technik hodowli. Ich zastosowanie w rolnictwie i ogrodnictwie rodzi kilka ważnych pytań. W tej dziedzinie istnieją nadal pewna niejasności prawne.
W ramach pierwszego panelu, dotyczącego wykorzystania nowych technik hodowli, głos zabrali Pan Niels Louwaars, dyrektor Plantum, holenderskiego stowarzyszenia nasiennego, Pan Julien Mante, inżynier "France Limousin Sélection" (organizacja odpowiedzialna za genetyczną poprawę bydła rasy Limousin), odpowiedzialny również za badania i rozwój w "Pole de Lanaud" we Francji, oraz Pan Yves Bertheau, Dyrektor ds. badań w INRA (Narodowy Instytut Badań Rolniczych we Francji).
 
Drugi panel dotyczył nowych technik hodowli i ram ustawodawczych UE. Głos zabrali Arend Streng, Specjalista ds. Patentów w Rijk Zwaan  – uprawa nasion i handel nasionami (Holandia), Detlef Bartsch, Kierownik Departamentu – Inżynieria genetyczna w Federalnym Biurze Ochrony Konsumentów i Bezpieczeństwa Żywności (Niemcy) oraz Sophia Lakhdar, Przewodnicząca „Bio-prosumenci” (Francja).
 
Prelegenci podkreślali znacznie roślin w produkcji żywności, oraz chociażby fakt, że również dzięki nim oddychamy. Podkreślano, że wraz ze zmianami klimatu zmieniają się również potrzeby roślin. Dzięki selekcji otrzymano chociażby pomidory, które są pochodną pewnego rodzaju małych trujących jagód, a ich obecna popularność jest ogromna. Korzystanie z nowych odkryć rozwijało i ułatwiało wykorzystanie metody selekcji a jedna z innych stosowanych obecnie metod jest chociażby mutageneza. Ich celem jest dostosowanie roślin do potrzeb rolnictwa. Poruszano również chociażby problematykę wykrywania bakterii fitopatogennych, ewolucji metod uprawy i tworzenia nowych odmian roślin oraz identyfikowalności i etykietowani, żeby konsumenci mogli świadomie wybierać, co jedzą.
 
Naukowcy przyznali, że potrzebne są takie innowacje i takie techniki, jakie następnie będziemy w stanie wdrożyć. Dla gospodarki potrzebne jest jednak też zrównoważenie, musi być zapotrzebowanie na opracowywane rozwiązania i muszą one być powszechnie akceptowane.
Podziel się wiadomością na: