Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn. 30-31 sierpnia 2017

30-08-2017 - Działalność w PE
Głosowania
                Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego w dniu 30 sierpnia 2017 rozpoczęło się od przyjęcia w głosowaniu projektu opinii AGRI do Budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018. Po głosowaniu w komisji AGRI w sprawie mandatu dla trylogu budżetowego pod koniec maja, poseł sprawozdawca dla procedury budżetowej 2018 r, Tibor Szanyi (S&D, Węgry), przedstawił na ostatnim spotkaniu AGRI w dniu 11 lipca projekt opinii w sprawie konkretnych liczb zaproponowanych przez Komisję w projekcie budżetu na rok 2018. Komisją właściwą dla tej procedury jest komisja budżetowa (BUDG).
            Poza projektem opinii do Budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018, posłowie głosowali również nad przyjęciem poprawek budżetowych i projektów pilotażowych. W tym roku złożono 68 poprawek budżetowych, z czego 14 to projekty pilotażowe / działania przygotowawcze. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, głosowano nad wszystkimi projektami pilotażowymi / działaniami przygotowawczymi, bez względu na ocenę, jaką otrzymały od Komisji Europejskiej w ramach jej wstępnej oceny na początku lipca. Należy tutaj zaznaczyć, że tylko projekty, które uzyskały ocenę A lub B, mają szansę zostać włączone do pakietu kompromisowego BUDG, który ma zostać wynegocjowany później w trakcie tego procesu. Z przejętych w głosowaniu 14 projektów pilotażowych / działań przygotowawczych, tylko 3 otrzymały ocenę A lub B. 
            Posłowie AGRI przyjęli również w głosowaniu projekt opinii posła Daniela Budy (EPL) nt. dostosowania niektórych aktów prawnych przewidujących stosowanie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą do art. 290 i 291 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Podczas posiedzenia 26 stycznia 2017 r. komisji Rolnictwa PE postanowiła o przygotowaniu opinii do sprawozdania JURI w sprawie tzw. "Procedury dostosowawczej RPS (regulatory procedure with scrutiny - procedura regulacyjna połączona z kontrolą)". Poseł Buda przedstawił komisji projekt opinii w dniu 19 czerwca. Celem tego wniosku jest dopasowanie szeregu starszych aktów prawnych zawierających odniesienia do procedury przedakcesyjnej zwanej "procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą" (RPS) w odniesieniu do nowego systemu aktów delegowanych i wykonawczych ustanowionych w Traktacie w sprawie funkcjonowania Unii Europejskiej (TFUE). Złożono 206 poprawek. Poseł sprawozdawca podkreślił, że skupiał się w swojej pracy nad rozważaniem szczegółów technicznych zagadnienia i wzmocnieniem roli i zaangażowania Parlamentu.
 
 
Zalecenie dotyczące mandatu negocjacyjnego w negocjacjach handlowych UE z Australią
 
Na posiedzeniu komisji AGRI 30 sierpnia 2017 posłowie omówili projekt opinii autorstwa Posła Andrieu (S&D, Francja) dotyczącej mandatu negocjacyjnego UE w sprawie przyszłej umowy o wolnym handlu z Australią. Ważne jest, aby głos AGRI był słyszalny w sprawie tej umowy, która ma znaczący wpływ na sektor rolnictwa UE i to jeszcze w okresie przed przyjęciem przez Radę mandatu negocjacyjnego, co ma nastąpić w najbliższych tygodniach.
            W opinii sprawozdawcy, trzeba brać pod uwagę koncesje już przyznane Australii oraz uwzględnić konsekwencje Brexiu. Jeśli osiągnięte będzie porozumienie, to nie może dotyczyć tylko stawek celnych, ale też bronić europejskich standardów sanitarnych  i produktów chronionych i regionalnych. W debacie z udziałem posłów AGRI, mówiono o potrzebie wyważonego porozumienia o wolnym handlu z Australią, gdyż musimy chronić sektory wrażliwe, takie jak mięso czy mleko, oraz zadbać o równe szanse dla producentów. Trzeba uwzględniać problemy, z jakimi borykają się producenci i pamiętać o ich konkurencyjności. Australijski rynek rolny to nie tylko zagrożenie, ale również szanse, które należy wykorzystać, mają jednocześnie na uwadze, że europejski rynek rolny jest rynkiem wymagającym. Australia ma wystarczający potencjał, aby stać się ważnym partnerem handlowym UE. Jeśli chodzi o rolnictwo, warunki konkurencji w Australii są inne niż w Europe.
Przewodniczący posiedzeniu komisji AGRI Poseł Czesław Siekierski podkreślił, że trzeba patrzeć też na skalę produkcji bo to zmienia efektywność i wpływa na konkurencyjność. Posłowie zaznaczali jednocześnie, że nie chodzi o protekcjonizm, ale ochronę wrażliwych sektorów. Przewodniczący przypomniał, że często w przypadku rozmów o umowach handlowych, rolnictwo rozpatrywane jest na końcu, przez co ustępstw w tym obszarze są chętniej i częściej czynione, niż w przypadku innych działów.
            Przedstawiciel Komisji Europejskiej przysłuchujący się debacie stwierdził, że opinia AGRI jest ważna dla omawianych zagadnień. Dobrze byłoby, gdyby ta opinia bała pod uwagę to, że porozumienie z Australią może przynieść naszemu rolnictwu korzyści – Australia jest większym rynkiem niż Kanada. Są obawy związane z wrażliwymi produktami (trzeba chronić wołowinę, baraninę, jagnięcinę, mleko, etc.). Są różne sposoby ochrony tych produktów, takie jak kontyngenty czy okresy przejściowe, ale nie można oczekiwać od Australii pełnego wyłączenia pewnych produktów z umowy. Trzeba uwzględniać całościowy wpływ koncesji przyznawanych w ramach różnych porozumień. Jeśli chodzi o Brexit, Komisja Europejska jeszcze nie zakończyła w tej sprawie swojej analizy.
 
Zalecenie dotyczące mandatu negocjacyjnego w negocjacjach handlowych UE z Nową Zelandią
            Na posiedzeniu komisji AGRI 30 sierpnia 2017 posłowie omówili projekt opinii autorstwa Posła Nicholsona (EKR, Wielka Brytania) dotyczącej mandatu negocjacyjnego UE w sprawie przyszłej umowy o wolnym handlu z Nową Zelandią. Ważne jest, aby głos AGRI był słyszalny w sprawie tej umowy, która ma znaczący wpływ na sektor rolnictwa UE i to jeszcze w okresie przed przyjęciem przez Radę mandatu negocjacyjnego, co ma nastąpić w najbliższych tygodniach.
            Autor opinii komisji AGRI zaznaczył, że sprawa Nowej Zelandii jest podobna do sprawy Australii oraz wyraził przekonanie, że posłowie AGRI powinni być włączani w prace INTA na wcześniejszym etapie niż obecnie. Zwrócił się również do Komisji Europejskiej z pytaniem o ocenę zawieranych przez UE umów handlowych w kontekście stopnia nasycenia rynku UE. Poseł Nicholson podkreślał również konieczność dbania o odpowiedni wizerunek komisji AGRI i zwalczanie oskarżeń o protekcjonizm. Sprawiedliwa umowa jest możliwa, ale Komisja Europejska musi współpracować z Parlamentem.
            W trakcie debaty, posłowie zwracali uwagę na konieczność skutecznego negocjowania i nie dopuszczania do nawarstwiania się koncesji mających wpływ na branże właściwe. Pojawiały się również głosy nawołujące do ostrożnego dopracowywania szczegółów porozumień, aby unikać zarówno protekcjonizmu jak i zniszczenia własnego rynku przez nadmierny napływ produktów. Nowa Zelandia ma inny potencjał niż Australia i tutaj jedna mleczarnia ma pewien wpływ na sytuację na globalnym rynku mleka. Rolnictwo to tylko 10% handlu, ale trzeba go dyskutować, bo wiąże się to z miejscami prac i nie możemy działań na niekorzyść rolników.
Zwracano też uwagę na to, że w Europie panuje znacznie wyższy dobrostan zwierząt niż w Nowej Zelandii. Mówiono, że niektóre kwestie trzeba jeszcze dopracować i zwrócić uwagę chociażby na to, że gospodarka Nowej Zelandii jest znacznie bardziej nastawiona na eksport niż unijna. Produkcja miodu w Nowej Zelandii podwoiła się na przestrzeni ostatnich pięciu lat, co również trzeba brać pod uwagę. Należy również pochylić się nad kwestiami, na których bardzo zależy naszym potencjalnym partnerom handlowym, aby udało się osiągnąć dobre, wyważone porozumienie. W Nowej Zelandii dominują wielkie koncerny, dlatego warto również wziąć pod uwagę kwestie społeczne związane z takim systemem produkcji.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej przypomniał posłom AGRI, że całkowite wyłączenie pewnych sektorów z umowy nie jest realne. Reguły WTO wymagają, by uwzględnić produkty rolne w porozumieniach. Przygotowana będzie osobna analiza wpływy porozumienia UE z Australią i Nową Zelandią. Analiza ta powinna zawierać również odniesienie do Brexitu i kwot wołowiny i baraniny WTO. Planowany termin przyjęcia projektu opinii AGRI w tej prawie to 25 września 2017, a głosowanie w komisji właściwej INTA zaplanowano wstępnie na 11 października br.
 
Prezentacja Chrisa Bottermana dotycząca sprawozdania GEOPA-COPA pt. „Dialog społeczny jako najbardziej skuteczny środek zwalczania dumpingu socjalnego i pracy nierejestrowanej w sektorze rolnictwa”
            Popołudniowa sesja posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęła się od prezentacji sprawozdania GEOPA-COPA (grupa pracodawców rolnych organizacji zawodowych Unii) pt. "Dialog społeczny jako najbardziej skuteczny sposób zwalczania dumpingu społecznego i pracy nierejestrowanej w sektorze rolnym". GEOPA-COPA jest grupą pracodawców w COPA, której członkowie są narodowymi organizacjami rolniczymi, które z kolei są członkami COPA lub upoważnieni przez COPA do członkostwa w GEOPA-COPA i mają prawo negocjować umowy zbiorowe na poziomie krajowym.
GEOPA regularnie przekazuje Komisji Europejskiej propozycje dotyczące rozporządzeń i dyrektyw regulujących politykę społeczną. GEOPA-COPA opublikowała w grudniu 2016 r. sprawozdanie w sprawie dumpingu społecznego i pracy nierejestrowanej w sektorze rolnictwa UE, podkreślając potrzebę szerzej zakrojonego dialogu społecznego i uproszczenia wymogów administracyjnych w celu skutecznego zwalczania pracy nierejestrowanej. Dwuletni projekt, wspierany przez Komisję, miał na celu zmierzenie się z problemem nierejestrowanej pracy w rolnictwie UE w bardziej skuteczny sposób, aby poprawić sytuację pracowników rolnych i zredukować biurokrację dla pracodawców. Kluczowym problemem w obecnym systemie jest to, że niezgłoszone i niezgodne z prawem zatrudnienie przyczynia się do oszustw społecznych i nieuczciwej konkurencji.
            Prelegent stwierdził, że w wielu krajach UE przebywają uchodźcy, którzy również są zatrudniania nielegalnie. Jeśli chodzi o uchodźców politycznych, z badań wynika, że mogą zyskać pozwolenie na pracę, jeśli są zarejestrowani na konkretny okres w danym kraju. GEOPA – COPA należy do platformy walki z nielegalnym zatrudnieniem. Jeśli chodzi o jakość przepisów, w wielu krajach przyjęto dobre przepisy ale zbyt złożone i większość rolników, szczególnie z drobnych gospodarstw, zatrudnia tylko sezonowo. W związku z tym są zmuszani do samodzielnego rozczytania skomplikowanych przepisów co zmniejsza zainteresowanie legalnym zatrudnianiem. GEOPA – COPA stara się również zachęcać rolników w różnych krajach do lepszego organizowania pracy. Ponadto, w wielu krajach kobiety pracujące w gospodarstwach nie mają przyznanego żadnego statusu. Ważne zatem, aby członkowie rodziny i żony rolników zyskały większą widoczność i normy prawne.
            Jeśli chodzi o dumping socjalny, trzeba mieć wiadomość, że w różnych krajach raca ma różną wartość, i nie mamy do czynienia z nadużyciami, jeśli warunki płacowe odpowiadają zarobkom w danym regionie. Ważne, żeby te warunki były zgodne z miejscem, gdzie praca jest wykonywana. Jeśli chodzi o pracę „na czarno”, w badaniu GEOPA - COPA stwierdzono, że bardzo trudno jest szacować w tym przypadku. W wielu krajach jest tak, że jeśli nie są dopełnione wszystkie formalności związane z zatrudnieniem, to traktuje się to jako zatrudnienie „na czarno”, co dodatkowo zniekształca możliwości uzyskania jakichkolwiek realnych danych liczbowych dotyczących pracy nierejestrowanej.
W sprawozdaniu stwierdzono, że uproszczenie wymogów administracyjnych związanych z zatrudnieniem, podatkami i zabezpieczeniem społecznym ma kluczowe znaczenie dla skutecznego zwalczania pracy nierejestrowanej. Będzie to z korzyścią dla rolników, pracodawców i państw członkowskich.
 
Prezentacja badania STOA pt. „Rolnictwo precyzyjne i przyszłość rolnictwa w Europie”
            Jednostka ds. Prognozowania Naukowego (STOA) prowadzi badania interdyscyplinarne i wydaje strategiczne porady w zakresie oceny opcji naukowych i technologicznych oraz prognozowania naukowego. Przeprowadza pogłębione analizy i organizuje warsztaty dotyczące rozwoju sytuacji w tych dziedzinach, pod kierownictwem panelu STOA składającego się z 25 eurodeputowanych. Członkowie komisji AGRI - Pani Petir (EPL, Chorwacja), Pan Nekov (S&D, Bułgaria) oraz Pani Anthea McIntyre  (EKR, Wielka Brytania) - są wyznaczonymi przez AGRI przedstawicielami w STOA.
            Najnowsze badanie dotyczące "Rolnictwa precyzyjnego i przyszłości rolnictwa w Europie" było prowadzone przez Panią Mairead McGuinness (EPL, Irlandia), wiceprzewodniczącą PE, odpowiedzialną za prawy związane ze STOA i aktywnego członka AGRI. W prace były również zaangażowane biura innych euro deputowanych z AGRI. Badanie jest ogólnodostępne na stronie internetowej komisji AGRI. Rolnictwo precyzyjne (PA - Precision agriculture) to wykorzystanie technologii w celu poprawy stosunku produkcji rolnej (zwykle żywności) i czynników produkcji rolniczej (grunty, energia, woda, nawozy, pestycydy itp.). Pod terminem „rolnictwo precyzyjne” należy rozumieć używanie czujników do dokładnego określenia potrzeb w zakresie upraw lub zwierząt gospodarskich, a następnie reagowanie i działanie w sposób ukierunkowany, aby zmaksymalizować wydajność każdej rośliny i zwierzęcia, minimalizując jednocześnie marnotrawstwo zasobów.
            Technologie te będą musiały odegrać kluczową rolę w dalszym rozwoju rolnictwa w nadchodzących dziesięcioleciach. Aby wyżywić populację świata w 2050 r., ogólna wydajność produkcyjna (TFP) powinna rosnąć średnio o co najmniej 1,8% rocznie. Rolnictwo precyzyjne ma ogromny potencjał, aby pomóc w zabezpieczeniu źródeł żywności i zwalczać zanieczyszczenia i degradację środowiska. Aby w pełni wykorzystać potencjał UE, Unia powinna zainwestować w badania i rozwój, a także w edukację i przyszłościowe rozwiązania,  w sposób, który uwzględnia znaczną różnorodność uwarunkowań różnych państw członkowskich.
            W ramach debaty z posłami AGRI, przedstawiciel STOA przypomniał, że w UE 85% gospodarstw ma areał mniejszy od 20 ha. Istnieje również problem natury demograficznej. Niewielka liczba aktywnych rolników zalicza się do grupy, która będzie aktywna za kolejnych 20 lat. Rodzi się zatem pytanie, co będzie przyciągać młodych ludzi do rolnictwa. Cyfryzacja jest jednym z takich czynników, która w połączeniu z wykorzystaniem dostępnej wiedzy i technologii może znaczącą przyczynić się do inteligentnego gospodarowania. Prelegent przedstawił następnie techniczne szczegóły związane z monitorowaniem gleb, nawożeniem, doborem odpowiednich dawek środków ochrony roślin, etc. Nowoczesne technologie dają też możliwości produkowania więcej przy mniejszym wykorzystaniu czynników produkcji. 
            Poza tym, zmiany w sektorze rolnym zmierzające w kierunku rolnictwa precyzyjnego będą wymagać innego wykształcenia i wiedzy zarówno na szczeblu samej pracy, jak i jej organizacji. Działania z zakresu informowania i promowania dobrych praktyk powinny, w opinii prelegenta, dotyczyć wszystkich rodzajów gospodarstw, niezależnie od skali ich działalności. Ponadto, przy mniejszym wykorzystaniu chemikaliów w rolnictwie można również uzyskać konkretne korzyści, np. w zakresie jakości gleb. Trzeba też zachęcać do rolnictwa precyzyjnego nie tylko przez promowanie użycia dużych maszyn, ale też przez oferowanie odpowiedniego przeszkolenia.           
            Przedstawiciel STOA stwierdził, że w debacie z posłami często powracała kwestia drobnych gospodarstw rodzinnych. Wyraził przekonanie, że młodzi rolnicy są wielkimi entuzjastami pracy na roli z wykorzystaniem nowej technologii. Niektóre rozwiązania mogą być przydatne niezależnie od skali produkcji. Ważna pozostaje jednak również kwestia bezpieczeństwa danych i dokumentacji, które są kluczowym elementem rolnictwa precyzyjnego.
 
Przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję
W komitologii powstaje wtórne ustawodawstwo unijne. Często przedstawiciele państw członkowskich unikają wyrażania opinii, przez co decyzje w coraz większym stopniu przyjmuje Komisja Europejska. Trzeba sprawić, aby ważne decyzje nie zapadały w wąskim gronie państw członkowskich. Poseł sprawozdawca proponuje, aby znaczenia nabrały zasada zachowania ostrożności, większa przejrzystość procesów, większa kontrola mandatu udzielonego Komisji Europejskiej. Bardzo ważne, aby wskazać, że Parlament i Rada mają prawo do przeglądu mandatu implementacyjnego nadanego Komisji i możliwość jego zmiany.
W ramach debaty pojawiały się również głosy mówiące o tym, że niekiedy wstrzymanie się od głosu jest pewnego rodzaju decyzją polityczną  i dzieje się to często również w gremiach niepolitycznych. Pojawiła się również propozycja, że jeśli nie otrzyma się w pierwszym głosowaniu kwalifikowanej większości, to należy zmniejszyć pulę uprawnionych do głosowania aby pozostały w niej tylko te państw członkowskie, które chcą głosować i mają stanowisko. Mówiono również, że decyzje podejmowane w trybie apelacji powinny być jednoznaczne, aby nie przeciągać procesów w nieskończoność. Wspomniano również o potrzebie powołania systemu wczesnego ostrzegania o planach Komisji Europejskiej i inicjatywach, aby Parlament mógł się odpowiednio przygotować.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej mówił o tym, że propozycja nie dotyczy aktów delegowanych, które podporządkowane są innym procedurom, ale jedynie aktów wykonawczych. Nawet w tej kwestii KE nie proponuje gruntownych zmian, ale odnieść się punktowo do pewnych problemów, takich jak komitety odwoławcze. Wszystko działa bardzo dobrze (1500 aktów wykonawczych rocznie, z których prawie 90% przechodzi w komitetach). KE chce się tylko zająć sytuacjami, kiedy brakuje kwalifikowanej większość państw członkowskich. W niektórych obszarach faza komitetów odwoławczych nie przyniosła efektów, nie udało się osiągnąć rozwiązania, a replikowano tylko te same wyniki, które osiągnięto w procedurze komitetowej. Następuje niejako powtórzenie opinii. KE chce, aby wstrzymanie się od głosu traktowane było jako głos przeciwko. Komisja popiera również zwiększenie przejrzystości.
 
Perspektywy i wyzwania dla unijnego sektora pszczelarskiego
               W dniu 31 sierpnia 2017, posiedzenie komisji AGRI rozpoczęło się od prezentacji projektu sprawozdania Pana Erdősa (EPL, Węgry) pt. "Perspektywy i wyzwania sektora pszczelarstwa UE". Pan Erdős opracował bardzo obszerny projekt uwzględniający różne aspekty wyzwań stojących przed sektorem pszczelarstwa w UE, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka, jakie niesie import miodu spoza UE.
W trakcie debaty posłowie zwracali uwagę na potrzebę dobrego ukierunkowania funduszy, aby dbać o konsumentów i unikać przypadków fałszowania miodu. Mówiono również o tym, że konieczne jest podjęcie kwestii zdrowia pszczół, których liczebność maleje. W niektórych krajach spożycie miodu jest bardzo niskie, dlatego warto byłoby tam przeprowadzić działania informacyjne i promujące jego konsumpcję, np. w szkołach. Wsparcie UE dla pszczelarstwa w kontekście zmian klimatycznych powinno być, w opinii niektórych posłów, zwiększone. Przypomniano, że pszczelarstwo to ważny sektor i źródło dochodów dla mieszkańców wielu regionów peryferyjnych i wyspiarskich, ale produkcja miodu w niektórych miejscach spadła o niemal połowę, co wiąże się z tym, że mamy masowy import miodu z Ukrainy przy zerowej stawce celnej, jest import z Chin, etc. Zwracano uwagę na konieczność uszczelnienia przepisów z zakresu etykietowania, aby mieszanki były dobrze opisane.
            Posłowie mówili o tym, że miód ma dobry wpływ na zdrowie ludzkie i warto promować jego spożycie i wspierać pszczelarzy. Sektor ten radzi sobie bardzo dobrze w niektórych krajach, np. w Słowenii, gdzie pszczelarze są dobrze zorganizowani i prowadzą owocny dialog z rządem. Obecnie w tym kraju jest  ok. 10 000 pszczelarzy a w szkołach podstawowych przekazuje się informacje o miodzie. 80% miodu w Słowenii kupowanego jest bezpośrednio od pszczelarzy.  Przypomniano też o kluczowym znaczeniu pszczół jako zapylaczy dla rolnictwa w ogóle a liczebność i zdrowie ich populacji ma bezpośrednie przełożenie na produktywność rolnictwa a nawet bezpieczeństwo żywnościowe. Mówiono też o potrzebie przeprowadzania większej ilości pogłębionych analiz naukowych, oraz o potrzebie większej przejrzystości w kontekście etykietowania. Trzeba również wiele zrobić w kontekście wykształcenia pszczelarzy.
            Podkreślano, że w ramach nowej WPR należy zapewnić pszczelarstwu odpowiedni poziom wsparcia. Często przeżywalność pszczół w miastach jest wyższa niż na obszarach wiejskich, powiedział francuski eurodeputowany, co jest spowodowane chemizacją rolnictwa w niektórych krajach i nadmiernym stosowaniem, np. środków owadobójczych. Zgłaszano też potrzebę kontroli kanałów przywozu miodu do UE i wspierania małych producentów przez ułatwianie im tworzenia krótkich łańcuchów dostaw. 
 
Wystąpienie przedstawiciela Komisji (DG SANTE) pt. „Nielegalne stosowanie w fermach kur niosek środka zawierającego fipronil i jego konsekwencje dla łańcucha żywnościowego”
               Na posiedzeniu AGRI 31 sierpnia 2017 odbyła się debata z przedstawicielką Komisji Europejskiej, Sabine Jülicher, dyrektorem ds. Bezpieczeństwa żywności i pasz, spraw dotyczących innowacji w DG SANTE. Spotkanie to zostało zorganizowane na wniosek Przewodniczącego Komisji AGRI, Czesława Siekierskiego, celem uzyskania wszechstronnych informacji na temat nielegalnego stosowania substancji zawierającej fipronil w fermach kur niosek i konsekwencji w łańcuchu żywnościowym. Wiele państw członkowskich jest dotkniętych tym skandalem.
               Przedstawicielka Komisji Europejskiej powiedziała, że 20 lipca Komisja została poinformowana przez system wczesnego ostrzegana o niebezpieczeństwie związanym z żywnością, że w fermach kurzych pojawił się szkodliwy dla zdrowia ludzkiego fipronil. Substancja ta jest zakazana w przypadku zwierząt używanych do produkcji żywności. Nielegalne stosowanie miało miejsce w Holandii, gdzie 281 farm zostało zamkniętych i teraz 154 nada lsą zamknięte. 95 farm w Belgii zostało zamkniętych. Ponadto, substancję tę stosowano już w niektórych przypadkach we wrześniu 2016. Poza tym 7 farm niemieckich i Edna we Francji. Wszystkie gospodarstwa zostały natychmiast zamknięte a produkty wycofano ze sprzedaży. Wszczęto dochodzenia sądowe i procedury są w toku we wspomnianych krajach.
               Fermy zostaną otwarte, kiedy będzie pewność, że ich produkty nie są skażone. Sytuacja jest taka, że skażone produkty pojawiły się na rynkach ponad 20 krajów UE. Problem dotyczył głównie ferm kur niosek. Z technicznego punktu widzenia, problem dotyczy mięsa uzyskiwanego z kur niosek pod koniec ich życia. Jaja tylko z dwóch ferm zawierały firponil w ilości przekraczającej normę – spożywanie zbyt dużej ilości takich jaj mogłoby stanowić zagrożenie dla zdrowia, produkty te nie SA już jednak obecne na rynku. Obecnie prowadzony jest przegląd produktów sprzed 21 lipca 2017.
               Są również przesłanki, że stosowano też inne niedozwolone substancji, ale nigdzie ich nie znaleziono i nie ma żadnych zgłoszeń ich obecności. Komisja Europejska rozesłała informacje o środkach i wytyczne dotyczące działań, jakie należy podjąć w obecnej sytuacji. Obecnie, Komisja będzie skupiać się na żywności przetworzonej pod kątem składników jak i procesu produkcji. Ważne jest, aby niszczenie produktów skażonych było skuteczne  bezpieczne, oraz aby nie wracały one do obiegu chociażby w formie paszy. Pewne produkty trafiły też do państw trzecich, z którymi prowadzony jest dialog dotyczący tego incydentu. W krajach tych wprowadzono środki ostrożności, np. zakaz importu jajek z UE lub krajów, gdzie wykryto skażenie, czyli głównie z Holandii i Belgii.
Podziel się wiadomością na: