Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dn. 11 stycznia 2018 r.

11-01-2018 - Działalność w PE
Wdrażanie narzędzi WPR dla młodych rolników w UE po reformie z 2013 r.
Komisja AGRI podjęła w ubiegłym roku decyzję o przygotowaniu sprawozdania z realizacji nt. kwestii młodych rolników. Sprawozdanie to zostało przyznane grupie S&D, która wyznaczyła Pana Caputa (S&D, Włochy) jako sprawozdawcę. W trakcie posiedzenia 23 listopada, Departament Polityczny zaprezentował badanie „Wdrażanie polityk na rzecz młodych rolników po reformie WPR z 2013” aby wesprzeć prace nad sprawozdaniem z realizacji Pana Caputo.
Odbyło się również wysłuchanie o tym samym temacie i skupiło się ono na dwóch najważniejszych kwestiach: możliwościach aktualnych środków w ramach WPR do osiągania celu, jakim jest przemiana pokoleniowa w rolnictwie; oraz oczekiwaniach w stosunku do kolejnych WPR w odniesieniu do wsparcia dla młodych rolników.
Młodzi rolnicy i przemiana pokoleniowa w sektorze rolnictwa są kluczowe dla utrzymania opłacalności produkcji żywności, zapewnienia zrównoważenia oraz długofalowej konkurencyjności europejskiego rolnictwa. Ostatnia reforma WPR poświęciła wiele uwagi tej kwestii przez zwiększenie zakresu środków już obecnych w ramach Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przez ustanowienie „Programu na rzecz młodych rolników” jako dodatkowego wsparcia w ramach struktury płatności bezpośrednich. Unia Europejska uczyniła wielkie postępy w odniesieniu do komplementarności i koordynacji tych środków w ramach obecnej WPR, aby zmierzyć się z wyzwaniami finansowymi i potrzebami młodych rolników w zakresie rozpoczynania działalności rolniczej oraz pierwszych lat prowadzenia tej działalności. Mimo tego wysiłku, wydaje się, że obecne środki nie są wystarczające, oraz, że pewne dostosowania będę w przyszłości konieczne.
Poseł sprawozdawca przypomniał, że ponad 50% rolników ma więcej niż 50 lat. Mówił o celu sprawozdania, jakim jest wdrażanie mechanizmów na rzecz młodych rolników oraz wskazał kilka zasadniczych kwestii, o których pisze w swoim sprawozdaniu. Aby ułatwić funkcjonowanie młodym rolnikom, należy poprawić dostępne dla nich wsparcie finansowe czyli zwiększyć podstawę finansowania. Należy również przewidzieć ograniczenia dostępu do pomocy jakie mogą się pojawić, a zatem opracować sposoby finansowania, współpracę z bankami. Chodzi też o obciążenia administracyjne, które często przeszkadzają w zakładaniu gospodarstw.
Inna sprawa to płatności bezpośrednie oraz masowy wykup gruntów – sprawa ta skomplikowała się jeszcze przez strukturę płatności bezpośrednich, które wiążą się z własnością ziemską (rolnicy wolą nie sprzedawać ziemi, żeby otrzymywać nadal dopłaty), trzeba zatem zwiększyć minimalny poziom aktywności będący warunkiem otrzymywania świadczeń). Aktywny rolnik – jest to ważna definicja z punktu widzenia wymiany pokoleniowej. W sprawozdaniu sprawozdawca mówi, że należy powołać specjalne jednostki zajmujące się planowaniem wymiany pokoleniowej i przekazywania gospodarstw.
Trzeba też ułatwić kontakty między rolnikami w różnym wieku i prowadzić szkolenia na wsi, żeby mobilizować do modernizacji gospodarstw. Należy organizować więcej szkoleń dla młodych rolników oaz dla potencjalnych rolników. Dostęp do bardziej nowoczesnych technik rolnych też zachęcałby do działalności rolniczej.
 
Wystąpienie wiceprzewodniczącej M. McGuinness na temat jej udziału w delegacji PE na 11. konferencję ministerialną WTO w Buenos Aires (w dniach 9–13 grudnia 2017 r.)
Na prośbę koordynatorów AGRI, przedstawiciel komisji AGRI został uwzględniony w delegacji Parlamentu Europejskiego (wchodzącej z kolei w skład delegacji UE) na 11. Konferencję Ministerialną WTO, która odbyła się w Buenos Aires w dniach 10-13 grudnia. Posłanką wyznaczoną do wzięcia udziału w delegacji była Pani Wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego McGuinness. W trakcie posiedzenie AGRI w dniu 11 stycznia 2018, Pani McGuinness podzieliła się z posłami swoimi wrażeniami z tego ważnego wydarzenia, mając na uwadze, że kwestie rolne znajdują się często w samym centrum negocjacji WTO i ponownie stały się przeszkodą uniemożliwiającą Ministrom osiągnięcie konstruktywnego porozumienia podczas tej konferencji.
Obecność Pani McGuinness w Buenos Aires była jeszcze bardziej interesująca i istotna z uwagi na wysokiego szczebla rozmowy, które odbyły się między UE i MercoSurem, równolegle do Konferencji Ministerialnej WTO. Rozmowy te odbywały się w formule dwustronnych negocjacji o wolnym handlu między dwoma blokami handlowymi, przy czym kwestie rolne również i w tym przypadku odgrywają ważną rolę.
Pani McGuinness stwierdziła, że w czasie konferencji poczyniono bardzo małe postępy. Jeśli chodzi o kwestię młodych rolników, to zagadnienie to pojawiło się również w czasie dyskusji, podobnie jak usuwanie subsydiów zakłócających handel. Niektórzy członkowie WTO twierdzą, że globalny poziom wsparcia jest za wysoki i zastanawiają się nad wsparciem w ramach zielonej i niebieskiej kategorii.
Gdy konferencja została otwarta, Argentyna, Urugwaj, Paragwaj i Brazylia ogłosiły swoją deklarację nt. wolnego handlu i chciały pozyskać dla niej poparcie, którego jednak nie otrzymały. Wszystko zakończyło się bez sukcesu i porozumień w najważniejszych obszarach. Były również spotkania przedstawicieli UE i MercoSuru. UE jest zdeterminowana, żeby podpisać to porozumienie, ale są też spore obawy z nim związane dotyczące handlu produktami rolnymi. Pani McGuinness stwierdziła, że w interesie UE jest wspieranie WTO, które powinno działać w sposób bardziej skuteczny.
 
Zintegrowane statystyki rolne
Na posiedzeniu AGRI w dniu 11 stycznia 2018 dyskutowano również nad sprawą zintegrowanych statystyk rolnych. W tej sprawie odbył się 12 grudnia 2017 już drugi trylog jednak okazał się on nierozstrzygający. Prace będą zatem musiały zostać wznowione za rozpoczynającej pracę Prezydencji Bułgarii. 
W tym dossier jest nowy element, który nie był jednoznacznie obecny we wniosku Komisji ani mandacie negocjacyjnym Parlamentu Europejskiego. W oparciu o podejście Rady, utworzono nowy artykuł 12a, który ma na celu stworzenie (w tym rozporządzeniu o zintegrowanych statystykach rolnych) odstępstw od Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679), które wchodzi w życie 28 maja bieżącego roku.
Kwestia, o której mowa wychodzi poza obszar statystyk rolnych, mogąc potencjalnie wpływać na zbieranie statystyk w innych obszarach stanowienia polityki. 11 stycznia 2018 Pani Dancila (S&D, Rumunia), która jako sprawozdawczyni, zdała posłom sprawę z wyniku drugiego trylogu oraz aktualnej sytuacji.
Sprawozdawczyni przypomniała, że omawiany dokument jest techniczny i złożony. Choć Parlament miał mocny mandat, to jednak Rada nie była przekonana do niektórych decyzji. Potrzeba współpracy, aby osiągnąć ujednolicone stanowisko a Parlament uważa, że zaproponowany przez Radę artykuł nie jest konieczny. 
 
 
Wymiana poglądów z członkami Komisji Zasobów Naturalnych Komitetu Regionów oraz członkami Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej
W ramach posiedzenia komisji AGRI 11 stycznia 2018 miała miejsce debata posłów z Komitetem Regionów i Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym na temat przyszłości WPR. Wpierw odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komitetu Regionów, reprezentowanym przez Przewodniczącego Komisji Zasobów Naturalnych w Komitecie, Pana Ossi Martikainena (Finlandia, ALDE), oraz sprawozdawcę, Pana Guillaume Crosa (Francja/PES), który przedstawił opinię „WPR po 2020”, która została przyjęta w lipcu 2017.
Na posiedzeniu obecni byli również koordynatorzy polityczni z Komitetu Regionów: Pan Samuel Azzoparadi (Malta, EPL), Pan Karsten Uno Petersen (Dania, PES), Pan Cees Loggen (Holandia, ALDE), Pan Enda Stenson (Irlandia, Sojusz Europejski) oraz Pan Adam Banaszak (Polska, EKR).
W swoim przemówieniu otwierającym, Pan Martikainen, wobec których stoi obecnie Europa. Mówił też, że WPR sprawia, że europejskie regiony i obszary wiejskie dają lepsze możliwości. Przypomniał również o znaczeniu wymiaru społecznego oraz zwalczaniu ubóstwa i nierówności. Obywatele na obszarach wiejskich nie mogą być pozostawieni samym sobie i trzeba im pomagać w sposób szczególny. Sprawozdawca z ramienia Komitetu, Pan Cros, mówił między innymi o wyludnianiu się regionów i zamieraniu w nich życia. Trzeba wykorzystać tendencje do spożywania żywności wysokiej wartości. Nie można twierdzić, że spadek liczby gospodarstw jest nieunikniony. Należy również zreformować reguły handlu rolnego, które są stare i skostniały. 10 mln pracowników. Wykorzystanie danych z gospodarstw powinno również pomóc w osiągnięciu większej efektywności, lepszego zarządzania zasobami i odpadami oraz przynienie dobre efekty natury społecznej. Stworzenie trwałej i dobrej polityki rolnej będzie możliwe tylko przy intensywnej współpracy wszystkich zaangażowanych spraw. 
Przewodniczący Posiedzeniu Poseł Czesław Siekierski przypomniał również, że ostatecznie Komisja może zaproponować formułę, zgodnie z którą to państwa członkowskie będą proponować zestawy narzędzi dopasowane do swoich uwarunkowań, sytuacji i szczególnych potrzeb. Podejście to może stanowić sposób jeszcze lepszego dopasowania krajowych programów do realnych potrzeb rolników i całej branży rolno-spożywczej.
Przedstawiciel grupy EPL w Komitecie Regionów podkreślał również znaczenie odpowiednio opracowanych instrumentów finansowych oraz konieczność sprawnego funkcjonowania zasady pomocniczości wraz z możliwością przesuwania środków między filarami. W UE potrzebujemy produkcji na podstawie popytu, nie można jednak wracać do systemu kwotowania i dopłat do produkcji. Pan Petersen z PES podkreślał konieczność zajęcia się kwestiami społecznymi, mówiąc o dogłębnej reformie WPR, która będzie sprzyjać środowisku. Kluczem powinna być bliskość, realizowanie rozwiązań jak najbliżej do realnych problemów. Konsumenci są coraz bardziej wymagający i chcą wiedzieć, co mają na talerzu i trzeba zagwarantować im bezpieczeństwo.
Pan Loggen z ALDE domagał się większej elastyczności i uproszczeń. Mówił też, że wiele kwestii można realizować jedynie przez wsparcie innowacji i przedsiębiorczości a WPR potrzebuje równych warunków konkurowania. Potrzebujemy również możliwości dotowania młodych rolników. Pan Stenson z Sojuszu Europejskiego mówił o różnicy w sile gospodarczej obszarów wiejskich i miejskich oraz potrzebie zwiększenia poziomu ambicji instytucji europejskich i realizowaniu ambitnej polityki na rzecz obszarów wiejskich. Bardzo istotna jest tutaj współpraca na rzecz tworzenia inteligentnych obszarów wiejskich. Pan Banaszak z EKR z zadowoleniem odniósł się do perspektyw zwiększenia elastyczności przepisów. Podkreślił również, że należy utrzymać dwufilarowość WPR wraz z umożliwieniem transferu środków między filarami. Prosta i klarowna WPR ma szansę być skuteczną.
 
W ramach spotkania z członkami Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego (NAT) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, w dyskusji z posłami AGRI wzięli udział Pan John Bryan (Irlandia – Grupa III – Różne podmioty), sprawozdawca opinii przyjętej w czerwcu 2017 pt. „Możliwe przekształcenie wspólnej polityki rolnej”, Pani Jarmila Dubravska (Słowacja – Grupa I – Pracodawcy) sprawozdawczyni obecnie przygotowywanej opinii „Przyszłość żywności i rolnictwa” oraz Pan Peter Schmidt (Niemcy – Grupa II - Pracownicy), sprawozdawca również obecnie przygotowywanego dokumentu „Wkład społeczeństwa obywatelskiego w rozwój kompleksowej polityki żywnościowej”.
W posiedzeniu wziął również udział Pan Brendan Burnes, Przewodniczący Sekcji NAT. Najpierw głos zabrał Pan Bryan aby zaprezentować swoją opinię. Następnie, głos zabrała Pani Dubravska i Pan Schmidt, celem wygłoszenia wypowiedzi na temat przygotowywanych przez nich opinii.
Pan John Bryan podkreślał, że WPR to podstawowa polityka europejska, która pozwoliła osiągnąć cele wyznaczone w traktatach rzymskich. Wyraził również poparcie dla dwufilarowej WPR jako najskuteczniejszego narzędzie realizacji najważniejszych zadań. Wielkie wyzwania to też sprostanie celem ONZ. Trzeba lepiej zadbać o środowisko a zazielenienie w obecnej formie jest zbyt skomplikowane. Mówił również o konieczności poprawy możliwości produkcji dóbr publicznych przez rolników i leśników. Nadmierne inspekcje nie powinny opóźniać produkcji rolnej oraz wypłacania dopłat. Ważnym zagadnieniem jest również pozycja kobiet w rolnictwie oraz kwestie łańcucha dostaw żywności, zwiększona konwergencja między wschodem i zachodem, przestrzeganie przepisów UE w przypadku produktów importowanych do UE.
Pan Schmidt zwrócił również uwagę na brak jednolitego podejścia w tworzeniu WPR gdyż sytuacja rolnictwa w Europie jest bardzo zróżnicowana. Są jednak pewne wspólne mianowniki, jak potrzeba zrównoważonego przetwarzania artykułów spożywczych, realizacji zrównoważonego rozwoju, gospodarka w obiegu zamkniętym, ochrona środowiska, handel, edukacja, transport. Mówił również o inicjatywach spoza UE, jak działania ONZ. Wszelkie problemy obserwowane w sektorze rolnym nie są problemami, które mogą rozwiązać sami rolnicy. Potrzebujemy wyższych cen żywności, gdyż obecne ceny nie są odpowiednie w zderzeniu z cenami produkcji oraz kosztami dbałości o środowisko.
Przewodniczący Brendan Burnes mówił o WPR jako o zasadzie w oparciu o którą funkcjonują obszary wiejskie. Żywność jest zbyt tania a ludzie pracują w warunkach, które nie byłyby do przyjęcia w mieście. Ludzie nie są skłonni zapłacić za żywność jej realną cenę. Pojawia się pytanie o to, jak zachęcić młodych ludzi do osiedlania się i pracy na obszarach wiejskich. Rolnictwo wprawdzie intensyfikuje się dzięki rozwiązaniom technologicznym, ale wkrótce zabraknie ludzi nawet do obsługi tych maszyn. Przewodniczący Burnes podkreślił konieczność zajęcia się problemem dochodów, infrastruktury oraz całościowego funkcjonowania obszarów wiejskich, rolnictwa i leśnictwa we współczesnych uwarunkowaniach regionalnych i globalnych
Podziel się wiadomością na: