Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi PE w dn. 9-10/10/2017

09-10-2017 - Działalność w PE
Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji
 
Na posiedzeniu koordynatorów AGRI 20 czerwca 2017 zdecydowano się poprosić, na mocy art. 53 Regulaminu, o pozwolenie na przygotowanie opinii do sprawozdania z własnej inicjatywy Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON) zatytułowanego: „Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji” (2017/2191 (INI )). Warto przy tym przypomnieć, że w ubiegłym roku AGRI przyjęła ważną opinię w kontekście raportu ECON w sprawie rocznego sprawozdania Komisji nt. polityki konkurencji 2015, dla której sprawozdawcą Pan Dantin (2016/2100 (INI)). Jeśli chodzi o roczne sprawozdanie Komisji w sprawie polityki konkurencji 2016 (COM (2017) 285, opublikowane w maju 2017 roku), opinia AGRI została tym razem przyznana grupie S&D a Pan Szanyi został wyznaczony na jej sprawozdawcę. Na posiedzeniu AGRI 9 października 2017 odbyła się prezentacja tekstu opinii przez sprawozdawcę i debata z udziałem posłów.
Poseł sprawozdawca przypomniał, że polityka konkurencyjności powinna pomagać rolnikom a WPR powinna być nastawiona rynkowo i chronić interesy konsumentów i uwzględniać trudności i specyfikę produkcji rolnej. Jeśli chodzi o negocjacje z Wielką Brytanią, to trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że państwa członkowskie muszą uzgodnić pewne zasady po Brexicie.
W ramach debaty, posłowie komisji AGRI wzywali również pracowników Komisji Europejskiej zajmujących się konkurencją, aby dołożyli starań, aby prac w tym obszarze nie odkładać w czasie. Poseł sprawozdawca podkreślał również, że zasady konkurencji to zasady mające organizować gospodarkę i nie można o nich zapominać. Trzeba lepiej zrozumieć konkurencję w sektorze rolnym i bardzo specyficzne cechy wyróżniające rolnictwo od innych sektorów.
 
 
Zasady finansowe mające zastosowanie do budżetu ogólnego Unii
 
Na posiedzeniu komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego miało miejsce przedstawienie przez sprawozdawcę komisji AGRI (Alberta Dessa, EPL) stanu toczących się negocjacji trójstronnych (część rozporządzenia zbiorczego poświęcona rolnictwu). Krótka prezentacja dotyczyła stanu zaawansowania negocjacji trójstronnych w odniesieniu do wniosku„Omnibus” (wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie reguł finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz zmieniającego kilka rozporządzeń), który zawiera poprawki do wszystkich czterech podstawowych rozporządzeń WPR.
Poseł Dess podkreślał, że wszystkie strony mają dobre intencje i dążą do zawarcia porozumienia, choć nadal występują pewne kwestie sporne, co do których nie ma jeszcze zgody. Przypomniał również, że kwestie rolne stanowią jedynie część całości, jaką jest wniosek zbiorczy Omnibus, dlatego też kalendarz prac AGRI wpisuje się w szerszy harmonogram prac komisji wiodących w tej sprawie, czyli BUDG i CONT.
Trzeci trylog w sprawie rolniczej części niniejszego wniosku z udziałem Prezydencji Estonii w Radzie oraz Komisji Europejskiej miał miejsce 27 września.
 
 
Głosowania
Posiedzenie komisji AGRI w dniu 10 października 201'7 rozpoczęło się od serii głosowań. W ramach pierwszego głosowania przyjęto sprawozdanie pt. "Zintegrowane statystyki rolne", którego autorem z ramienia komisji AGRI jest Viorica Dăncilă. Sprawozdawczyni przygotowała 7 poprawek kompromisowych. W sumie 112 poprawek zostanie poddanych pod głosowanie.
W dalszej kolejności głosowano w sprawie tekstu "Ochrona pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy". Byłą to opinia do sprawozdania komisji EMPL przygotowywana przez José Bové. Złożono łącznie 46 poprawek, z czego 7 należało do samego sprawozdawcy. Grupy polityczne wynegocjowały również zestaw poprawek kompromisowych w celu ułatwienia głosowania, jednakże nie została ona przyjęta na forum AGRI. Głosowanie nad projektem sprawozdania EMPL, którego dotyczyła opinia AGRI planowane jest na 27 listopada 2017.
Trzecie głosowanie na forum AGRI tego dnia dotyczyło opinii AGRI w sprawie Unii Energetycznej. Było to głosowanie nad projektem opinii Jensa Rohde, stanowiącej swego rodzaju uzupełniający wniosek ustawodawczy do wniosku dotyczącego promowanie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, który AGRI głosowała tydzień wcześniej. Aby usprawnić głosowanie, Pan Rohde opracował sześć poprawek kompromisowych, a także poprawkę skonsolidowaną.Za sprawozdanie, którego dotyczy opinia AGRI, odpowiedzialne są komisje ITRE i ENVI, które na mocy art. 55 Regulaminu PE wspólnie pracują nad dokumentem i wspólnie będą głosować jego finalną wersję.
Temat ostatniego głosowania to "Definicja, prezentacja i etykietowanie napojów spirytusowych, stosowanie nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych oraz ochrona oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych". Komisją właściwą w tej sprawie jest komisja ENVI, a osobą odpowiedzialną za przygotowanie opinii z ramienia komisji AGRI jest Pani Delahaye (EPL, Francja). Przyjęcie sprawozdania w komisji właściwej ENVI planowane jest na 28 listopada 2017 a głosowanie na sesji plenarnej na styczeń 2018.
 
Wystąpienie przedstawicieli Komisji (DG AGRI i DG TRADE) na temat postępowań w sprawie ochrony handlu wszczętych przez administrację Stanów Zjednoczonych w związku z przywozem hiszpańskich czarnych oliwek stołowych
       
Na forum komisji AGRI w dniu 10 października 2017 pojawili się również przedstawiciele Komisji Europejskiej z DG AGRI i DG Handel, aby przekazać posłom informacje dotyczące postępowania w sprawie ochrony handlu, wszczętego przez administrację USA w związku z przywozem hiszpańskich czarnych oliwek stołowych.
        13 lipca, Departament Handlu USA ogłosił, że będzie otwierać dochodzenie w sprawie importu oliwek produkowanych w Hiszpanii, z uwagi na to, że Stany Zjednoczone uważają korzyści płynące z subsydiów za nieuczciwe i pozwalające na sprzedaż oliwek poniżej ceny rynkowej. Wygląda na to, że administracja USA planuje narzucenie środków wymierzonych w import hiszpańskich czarnych oliwek, jeszcze zanim dochodzenie prowadzone przez Departament Handlu zostanie ukończone.
Parlament Europejski jest świadomy tego, że DG Handel bacznie monitorowała sytuację i nadal będzie interweniować w czasie trwania śledztwa na szczeblu technicznym, ale i politycznym, aby uniknąć/zapobiec jakimkolwiek nieuzasadnionym środkom.
Niemniej jednak, członkowie komisji AGRI Parlamentu Europejskiego zgłaszali obawy w związku z tą sytuacją. Jeśli USA zdecyduje się zastosować środki antydumpingowe w oparciu o to uzasadnienie, może to stanowić precedens dla innych partnerów handlowych UE i innych sektorów produkcji. Z tego powodu, Koordynatorzy Grup Politycznych w komisji AGRI zdecydowali się zaprosić przedstawicieli DG AGRI i DG Handel aby ci zaprezentowali problem i wyjaśnili, jakie działania są podejmowane celem ochrony interesów UE w tym sektorze.
            Przedstawiciel Komisji Europejskiej mówił o niekorzystnych potencjalnych konsekwencjach dla hiszpańskich producentów oliwek, jakie może przynieść w USA dochodzenie w ramach WTO. Służby Komisji Europejskiej działają na wysokim szczeblu w porozumieniu z właściwymi Komisarzami (ds. Rolnictwa i Handlu). Mamy nadzieję, że dochodzenie zakończy się nie nałożeniem jakichkolwiek działań. Wspomniano również, że w przeszłości staraliśmy się już zmieniać subsydia zakłócające wymianę handlową. Posłowie hiszpańscy twierdzili, że oskarżenia ze strony USA są bezpodstawne, gdyż UE już kiedyś zmieniła wsparcie w ramach WPR aby uniknąć zakłóceń wymiany handlowej na rynkach światowych, argumentując, że sytuacja dotyczy wrzeczywistości ataku na WPR. Zauważono również, że w przyszłości podobna sytuacja może dotyczyć innego sektora lub sektorów
Podziel się wiadomością na: