Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w dn. 23 stycznia 2018

23-01-2018 - Działalność w PE
Wymiana poglądów z Rumenem Porodzanovem, Ministrem Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa, w sprawie priorytetów bułgarskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Na posiedzenu komisji AGRI 23 stycznia 2018 miała miejsce wymiana poglądów z Rumenem Porodzanovem, Ministrem Rolnictwa, Żywności i Leśnictwa, w sprawie priorytetów bułgarskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Motto bułgarskiej prezydencji brzmi: "Zjednoczeni jesteśmy silni" i odzwierciedla ideę Europy jedności i solidarności.

Członkowie komisji AGRI wysłuchali prezentacji Ministra po czym odbyłą się debata z udziałem posłów na temat przygotowania WPR po 2020 r., kolejnych wieloletnich ram finansowych, aktualnych warunków rynkowych w szeregu sektorów, pomysłów na wzmocnienie pozycji producentów w łańcuchu dostaw żywności. Rozmawiano również na temat przygotowania rozmów trójstronnych w zakresie napojów spirytusowych, kwestii zintegrowanych statystyk dotyczących gospodarstw rolnych i pasz leczniczych, a także międzynarodowych dwustronnych i wielostronnych negocjacjach handlowych. Mówiono również na temat roli produkcji rolnej i rozwoju obszarów wiejskich w kontekście globalizacji i rosnącej populacji światowej oraz konsekwencjach Brexitu.

Minister przypomniał również, że będzie to pierwsza Prezydencja jego kraju oraz zapewnił, że odbywać się ona będzie pod znakiem partnerstwa, odpowiedzialności i przejrzystości. Prezydencja dbać będzie o wspieranie stabilności UE, wspierać budowanie bezpiecznego zatrudnienia oraz obecności UE na arenie międzynarodowej. Konieczne jest wspieranie zatrudnienia ludzi młodych oraz poświecenie uwagi obszarowi Zachodnich Bałkanów. Prezydencja chce utrzymywania dobrych stosunków w tym regionie, jednakże wspólne wysiłki wymagają też solidarności i zgody między państwami członkowskimi.

Zapewniał również, że modernizacja WPR jest jednym z kluczowych priorytetów Bułgarii w obszarze rolnictwa. Tego tematu będą również dotyczyć rozmowy i debaty w Radzie. Zatrudnienie, subsydiarność i inne kwestie zawarte w Komunikacie Komisji Europejskiej będą uważnie analizowane, aby rozwiewać wszelkiego rodzaju wątpliwości. Tematem prac będzie również sytuacja na różnych rynkach rolnych (mięsa, mleka, cukru, etc.). Prowadzone będą również rozmowy na temat leśnictwa, dobrostanu zwierząt, wpływem polowań oraz ich wpływem na stosunki regionalne. Zorganizowane będzie również seminarium na temat roli dzikich zwierząt i ich dobrostanu, również pod kątem kwestii zdrowotnych.

Minister mówił również o tym, że Komisja Europejska musi być świadoma stanowiska Rady i Parlamentu w kluczowych kwestiach oraz potrzebie harmonizacji programów zapewniających środki dla mniejszych gospodarstw czy też zapewnieniu lepszych warunków dla producentów rolnych, którzy są często zmuszeni, z różnych przyczyn, do szybkiego sprzedawania swoich produktów.

Wymiana poglądów z Januszem Wojciechowskim, członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, nt. specjalnego sprawozdania nr 16/2017: "Programowanie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich: należy dążyć do uproszczenai I bardziej skoncentrować się na rezultatach"

Na posiedzeniu komisji AGRI 23 stycznia 2017 , odbyła się wymiana poglądów z Januszem Wojciechowskim, członkiem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, nt. specjalnego sprawozdania nr 16/2017: "Programowanie w zakresie rozwoju obszarów wiejskich: należy dążyć do uproszczenai I bardziej skoncentrować się na rezultatach". Pan Wojciechowski jest członkiem Izby I Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) i jest odpowiedzialny za specjalny raport przygotowany przez ETO, który ma duże znaczenie z punktu widzenia komisji AGRI, gdyż dotyczy programowania rozwoju obszarów wiejskich.

UE planuje wydać na politykę rozwoju obszarów wiejskich prawie 100 mld euro w latach 2014-2020 za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Celem ram strategicznych UE na lata 2014-2020 było większe skupienie się na wynikach, wydaje się jednak, że zatwierdzone programy rozwoju obszarów wiejskich są dość skomplikowane i wykazują braki, które ograniczają potencjał do zwiększenia nacisku na wydajność i rezultaty. W następstwie prezentacji wygłoszonej przez Pana Wojciechowskiego, odbyła się ożywiona dyskusja z udziałem członków komisji AGRI.

Pan Wojciechowski podkreślał znaczenie Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), z którego największe korzyści czerpią chociażby Niemcy, Francja, Holandia, Hiszpania. Wśród wniosków płynących z audytu należy wspomnieć o tym, że, przykładowo, wydatki na PROW po 4 latach okresu finansowania, 21% wydano jedynie na koniec roku 2017 a 71% to środki niewykorzystane. 6 państw członkowskich ma poziom absorpcji środków poniżej 15%. Zaleca się zatem Komisji, aby programy przyjmowane były na samym początku okresu programowania.

Programy nie są wystarczająco nakierowane na rezultaty, zdaniem Pana Wojciechowskiego. Ponadto, ilość ziemi w posiadaniu młodych rolników spada na przestrzeni czasu. Poza tym, w dwóch państwach UE, Polsce i Austrii, liczba młodych rolników przekracza 10% ogólnej ich liczby w danym kraju.

W ramach debaty z udziałem posłów, poruszono takie tematy jak zmiana pokoleniowa w rolnictwie, ułatwianie zasad przejmowania gospodarstw, zwiększanie zainteresowania prowadzeniem działalności rolniczej, jak również obciążenia administracyjne dla beneficjentów, czy też kwestia opóźnień w wydatkowaniu środków. Pytano również o inne aspekty absorpcji środków z Funduszu i uwagi Trybunału Obrachunkowego w zakresie ich poprawy. Zwracano uwagę na złożoność procesu administracyjnego i różnorodność złożoności programów w różnych państwach członkowskich.

Przedstawiciel Komisji Europejskiej w większości podzielał wnioski i zalecenia sprawozdania. Przypomniano również, że już toczą się prace nad uproszczeniem obecnego systemu świadczenia pomocy, ale nie można zapominać, że należy mieć pewnosć, że środki europejskie są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Tworzenie i zatwierdzanie programu to długi proces, ale podobnie jest z procesem legislacyjnym. Niska realizacja funduszy jest problematyczna, jednakże jest ona ponad dwukrotnie wyższa w porównaniu chociażby do środków z funduszu spójności. Pan Wojciechowski stwierdził, że w ramach kolejnej WPR potrzebujemy prostszych aktów prawnych.

Wymiana poglądów ze sprawozdawcą odpowiedzialnym za sprawozdanie z własnej inicjatywy (INI) w sprawie przyszłości rolnictwa i produkcji żywności

Podobnie do podejścia zastosowanego w kontekście ostatniej WPR na lata 2013-2020, Komisja Europejska, a zwłaszcza DG AGRI, opublikowała komunikat jako punkt wyjścia dla kolejnego okresu programowania WPR po 2020 r. Niniejszy komunikat pod tytułem "Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności" opiera się na publicznych konsultacjach przeprowadzonych na początku 2017 r. Teraz Komisja ma dokonać oceny wpływu, która zostanie przyjęta wraz z wnioskami ustawodawczymi, które są spodziewane w połowie czerwca 2018 r.

Biorąc pod uwagę fakt, że komunikat zawiera zarys głównych elementów przyszłej WPR, a tym samym podstawę prawną wypłaty znacznej części ogólnego budżetu UE, niezwykle ważne jest, aby głos Parlamentu Europejskiego, a zwłaszcza komisji AGRI został usłyszany za pośrednictwem sprawozdania z własnej inicjatywy. Sprawozdanie musi zostać przygotowane w wyjątkowo krótkim czasie, aby umożliwić głosowanie w komisji AGRI przed przyjęciem wniosków legislacyjnych przez Kolegium Komisarzy. Z drugiej jednak strony, prace pomocnicze już się rozpoczęły, aby stworzyć kompleksową bazę merytoryczną. Prezentacja wyników zewnętrznych badań uruchomionych przez służby PE planowana jest na 16 maja 2018.

Podczas debaty mówiono, między innymi, o potrzebie zainteresowania się sposobem wydatkowania środków, zwiększania pozycji rynkowej gospodarstw, kontekście realizacji inwestycji w rolnictwie czy też zakresom odpowiedzialności i kompetencji Komisji Europejskiej i państw członkowskich. Przypomniano również kwestię poziomu dochodów rolników oraz faktu, że są one znacząco niższe od średniej dla innych grup zawodowych. Niektórzy posłowie podkreślali znaczenie wsparcia małych i średnich gospodarstw, stabilizacji sektora oraz większego nacisku na realizację konkretnych celów. Podkreślano, że polityka rolna nie dotyczy jedynie rolnikó ale również szerzej obszarów wiejskich.

Posłowie podkreślali konieczność pracowania nad dokumentem mającym długofalową perspektywę, ukierunkowanym na ciągłość w sektorze rolnictwa gwarantującą bezpieczeńśtwo żywnościowe obywateli UE. Analizowano pomysły oparcia mechanizmów kontroli na rezultatach oraz czynniku ryzyka. Rolnicy nie powinni postrzegać nowego systemu jako przesadnie skomplikowanego. Należy jednak zastanowić się również, czy przewidywane nowe obciążenia dla państw członkowskich są przez nie możliwe do udźwignięcia. Mówiono również o potrzebie wspierania celów WPR przez opracowywania, a następnie ocenianie, bardziej konkretnych działań. Jeśli funkcjonuje wiele poziomów celów, całość jest bardziej skomplikowano i trudniej jest wypracować jakiekolwiek konkluzje.
Podziel się wiadomością na: