Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w dn. 19-20 czerwca

19-06-2017 - Działalność w PE
19.06.2017
Prezentacja w sprawie "nieoficjalnego dokumentu" dotyczącego "Lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności: zajęcie się nieuczciwymi praktykami handlowymi (UTPs) i poprawą pozycji rolników "
W posiedzeniu Komisji AGRI 19 czerwca 2017 udział wzięli Gabriela Matečná (słowacka minister rolnictwa), Marián Jurečka (czeski minister rolnictwa) i Dejan Židan (słoweński minister rolnictwa). Ministrowie niedawno wydali nieoficjalny dokument "Lepsze funkcjonowanie łańcucha dostaw żywności: zajęcie się nieuczciwymi praktykami handlowymi (UTPs ) i poprawą pozycji rolników " wraz z Bułgarią, Węgrami, Łotwą i Litwą. Dokument ten został przedstawiony Radzie AGRI FISH 6 marca 2017 r. i poparty przez Polskę, Grecję, Chorwację, Belgię, Cypr i Rumunię.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego wielokrotnie apelowała o działania mające na celu wyeliminowanie nierównowagi w łańcuchu dostaw żywności oraz zapewnienie uczciwości i przejrzystości stosunków między producentami produktów pierwotnych, przetwórcami, dostawcami i dystrybutorami. Celem przybycia ministrów i wystąpienia na forum komisji AGRI była prezentacja wspomnianego dokumentu, odbycie wymiany poglądów z członkami komisji oraz przedyskutowania dalszych możliwych działań w tym obszarze.
 
20.05.2017
Prezentacja w sprawie "nieoficjalnego dokumentu" dotyczącego "Lepszego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności: zajęcie się nieuczciwymi praktykami handlowymi (UTPs) i poprawą pozycji rolników "       
Pierwszym punktem posiedzenia komisji AGRI w dniu 20 czerwca 2017 była prezentacja zamówionego przez komisję badania dotyczącego ochrony gleb rolnych w UE. Zostało ono sporządzone przez konsorcjum ekspertów z trzech jednostek: Wageningen University & Research – Plant Research (Holandia), Aarhus University (Dania), Cordoba University (Hiszpania). Wnioski płynące z badania przedstawili: dr Ir Hein F.M. ten Berge Berge i Dr J.J. Schröder z Uniwersytetu w Wageningen.
Celem badań jest wyjaśnienie tego, jak zagrożenia gleb są powiązane z gospodarką gruntami rolnymi; jak można złagodzić zagrożenia; i jakie bariery mogłyby komplikować te inicjatywy. Badanie podkreśla również kompromisy i synergie istniejące pomiędzy różnymi interesami, na które wpływ ma gospodarka glebą (takie jak łagodzenie skutków zmian klimatu, jakość wody i powietrza, różnorodność biologiczna, bezpieczeństwo żywności i dochody gospodarstw). Ochrona torfowisk i rozległych systemów agro-leśnych oraz ochrona gleb przed uszczelnianiem, erozją i zagęszczeniem są zaliczane do najwyższych priorytetów.
 
Eksperci mówili o tym, że gleby pełnią liczne funkcje i za ich pośrednictwem świadczone są liczne usługi. Zarządzanie glebami ma bezpośredni wpływ na to, co dzięki niej można robić. Jeśli chodzi o wykorzystanie gleb, jest ich bardzo wiele. Najważniejsze funkcje gleb to np. produkcja biomasy, produkcja pasz, surowców dla przemysłu, włókien. Gleba to środowisko obiegu surowców odżywczych, które za jej pośrednictwem stają się ponownie dostępne. Gleby odgrywają bardzo ważną rolę w obiegu związków węgla, a w związku z tym stanowią ważny element walki ze zmianami klimatu.
Gleby muszą być chronione, aby mogły wypełniać swoje funkcje. Ludziom należy również uświadamiać znaczenie gleb, warto przypominać o tym również samym rolnikom. Ważnym aspektem dbania o jakość gleb jest ciągłość i powtarzalność niektórych czynności i ciągłe monitorowanie stanu i składu gleby. Węgiel w glebie łagodzi zmiany klimatyczne, ale odpady muszą być odpowiednio obrabiane a nie, na przykład, spalane. Obecny na posiedzeniu AGRI specjalista mówił też, że klasyczne techniki uprawy, jak chociażby płodozmian, bynajmniej nie odchodzą do lamusa. Mniej orki nie wpływa na zawartość węgla, tylko na jego rozmieszczenie.
 
Przewodniczący posiedzeniu Czesław Siekierski podkreślał również kwestie płodozmianu i metod określania życia biologicznego gleb, zmian klimatu, oraz roli gleb w szerszym kontekście.
 
 
Wymiana poglądów z komisarzami Philem Hoganem i Margrethe Vestager na temat stosowania polityki konkurencji w sektorze rolnym
 
Na posiedzeniu Komisji AGRI w dniu 20 czerwca miała również miejsce wymiana poglądów z komisarzami Philem Hoganem i Margrethe Vestager na temat stosowania polityki konkurencji w sektorze rolnym.
 
Komisarz Hogan mówił o konieczności wspierania inicjatyw dobrowolnych i zwracał uwagę na znaczenie dalszych prac Grupy Zadaniowej ds. Rynków Rolnych. Rolnicy powinni przewodzić organizacjom producenckim, szczególnie w sytuacji, kiedy jest coraz większa koncentracja na innych rynkach. Prowadzenie spółdzielni - w tym obszarze powinna być prowadzona i przestrzegana polityka antymonopolowa a pozycja i sprawiedliwe ramy funkcjonowania dla rolników zachowane.
Komisarz Vestager zapewniała, że polityka konkurencji może pomóc rolnikom i sektorowi rolnictwa. Dopiero wychodzimy z kryzysu w sektorze mleka a rolnicy musza radzić sobie ze znacznie większymi od siebie podmiotami. Rolnictwo to szczególnego rodzaju sektor, który kieruje się sowimi zasadami. Ważne jest w tym kontekście stabilizowanie rynku, dostaw i zapewnienie rozsądnych cen dla konsumentów. Jaką role może odegrać tu polityka konkurencji? Może zapewnić, że każdy szczebel łańcucha dostaw funkcjonować będzie w sposób sprawiedliwy i przejrzysty. Trzeba również wspierać innowacje i preferować rozwiązania i posunięcia o największym potencjale w tym zakresie. Rolnicy mogą być bardzo mali, ale mogą sprzedawać swoje produkty bardzo dużym firmom - dla tej relacji potrzeba jednak rozsądnych ram prawnych.
 
Komisarze uważają, że należy prowadzić rozmowy na temat nieuczciwych praktyk handlowych i właściwego funkcjonowania łańcucha dostaw żywności. Dobrze funkcjonujące rynki powinny być podstawą dla funkcjonowania zarówno rolników jak i przetwórców i sprzedawców. Biorący udział w dyskusji posłowie zwracali szczególnie uwagę na dysproporcję w sile między rolnikami i sektorem handlowym.
 
Przewodniczący posiedzeniu AGRI, Poseł Czesław Siekierski, przypomniał, że w czerwcu 2015 r. odbyła się pierwsza wspólna wymiana poglądów w sprawie stosowania zasad konkurencji w sektorze rolnictwa. Od tamtego czasu stało się coraz bardziej oczywistym, że kluczem jest doprecyzowanie i ulepszenie tych zasad na rzecz zapewnienia uczciwej konkurencji, uczciwego handlu oraz przyzwoitych dochodów rolnikom w łańcuchu żywnościowym. Obecna sytuacja kryzysowa w rolnictwie wymaga nowych inicjatyw mających na celu poprawę dostępnych narzędzi. Należy również zadbać o to, aby polityka konkurencji lepiej uwzględniała specyfikę sektora rolnego.
 
Ponadto, 3 maja 2017 r. w kontekście opinii w sprawie tzw. wniosku Omnibus, komisja AGRI przyjęła kilka poprawek niezwykle istotnych dla niniejszej debaty, takich jak te dotyczące wzmocnienia organizacji producentów i organizacji przetargowych oraz ich stowarzyszeń, stosunków umownych, prawa konkurencji i zarządzania kryzysowego oraz wniosek skierowany do Komisji Europejskiej o przedstawienie do dnia 30 czerwca 2018 r. wniosku ustawodawczego dotyczącego ram prawnych Unii Europejskiej w celu zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych.
Podziel się wiadomością na: