Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Relacja z posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego

30-05-2017 - Działalność w PE
Wysłuchanie publiczne pt. „Sytuacja w unijnym sektorze pszczelarskim”
 
W ramach posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) Parlamentu Europejskiego w dnu 29 maja 2017, odbyło się wysłuchanie publiczne pt. „Sytuacja w unijnym sektorze pszczelarskim”. Podejmowanie tego zagadnienia jest bardzo istotne, zważywszy na to, że temat ten ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości europejskiego sektora rolnictwa.
 
Jest to tym ważniejsze, że krytyczna sytuacja pszczelarstwa, której wpływ jest bardzo odczuwany przez rolników oraz cały łańcuch podmiotów w sektorze rolnictwa, pozostaje nieznany dla znacznej części opinii publicznej. Wysłuchanie zostało podzielone na dwie części: pierwsza część dotyczyła sytuacji globalnej i wyzwań stojących przed europejskim sektorem pszczelarstwa.
               
W ramach pierwszej części, zebrani europosłowie oraz przedstawiciele różnych organizacji związanych z rolnictwem i pszczelarstwem mogli lepiej zapoznać się z kontekstem sytuacji pszczelarstwa. Swoje wystąpienie wygłosił Pan Péter Bross, Przewodniczący węgierskiego stowarzyszenia pszczelarzy, członek Europejskiego Stowarzyszenia Pszczelarzy Zawodowych oraz grupy eksperckiej "Grupa Doradców ds. Miodu" w DG AGRI. Drugim prelegentem był Pan Peter Maske, Prezes niemieckiego Stowarzyszenia Pszczelarzy. Trzecim mówcą był Przewodniczący grupy roboczej Copa-Cogeca na temat miodu, Pana Etienne Bruneau, który zamknął pierwszy panel ekspertów, po czym odbyła się dyskusja.
 
Druga część wysłuchania koncentrowała się na pszczelarstwie ze strony naukowej. Celem prezentacji było między innymi  przybliżenie szczegółów dotyczących "projektów pilotażowych" oraz inicjatyw w sektorze pszczelarskim. Pierwszym prelegentem był Thierry Dufresne, Prezydent i założyciel OFA (Observatoire Français d'Apidologie – francuskie obserwatorium sektora pszczelarstwa). Następnie, głos zabrał Pan Piotr Mędrzycki, badacz z włoskiej organizacji CREA-API (Council for Agricultural Research and Economics), stojący na czele Zespołu Badawczego ds. pszczół miodnych i jedwabników. Listę mówców zamknął Pan Norman Carreck z Uniwersytetu Sussex, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Pszczołami, pracujący w Laboratorium zajmującym się pszczelarstwem i owadami społecznymi Pan Carreck jest również zaangażowany w "B4Project".
 
Przewodniczący posiedzeniu AGRI, Poseł Czesław Siekierski, mówił o tym, że również sektor producentów ochrony roślin powinien więcej inwestować w badania nad nowymi środami ochrony roślin, które powinny być mniej szkodliwe dla zdrowia zwierząt, pszczół, bioróżnorodności, itd. Pszczelarstwo zawodowe produkuje większość dostępnego na rynku miodu, ale sektor pszczelarzy amatorów również ma bardzo duży potencjał, a pszczelarstwo może stanowić dla nich formę dodatkowego dochodu. Ważne są również odpowiednie szkolenia dla pszczelarzy oraz komunikacja informacji o tym sektorze do szerszego grona odbiorców oraz dialog między rolnikami (aby lepiej koordynować np. stosowanie oprysków, aby zminimalizować ich niekorzystny wpływ na pszczoły).
 
 
Zintegrowane statystyki rolne
 
W ramach posiedzenia komisji AGRI 29 maja 2017 miała miejsce dyskusja na temat sprawozdania tej komisji nt. wniosku Komisji Europejskiej dotyczącego Badania struktury gospodarstw rolnych. System ten istnieje od 1966 r. i obejmuje, między innymi, dane dotyczące struktury gospodarstw UE oraz metod produkcji, środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i środków rolno-środowiskowych, pozyskiwane na drodze badania poszczególnych gospodarstw. Obejmuje on również Spis Powszechny Rolnictwa, który odbywa się co 10 lat.
 
Wniosek Komisji dotyczący zintegrowanych statystyk rolniczych jest pierwszym z dwóch nowych przepisów ramowych mających na celu unowocześnienie obecnego systemu statystyk rolniczych. Ma na celu zwiększenie elastyczności w gromadzeniu danych, na przykład poprzez umożliwienie gromadzenia danych jednorazowych z zakresu pewnych zagadnień w "modułach" zatwierdzonych w drodze aktów delegowanych.      W późniejszym terminie spodziewane jest drugie rozporządzenie ramowe Komisji dotyczące statystyk zgromadzonych w odniesieniu do czynników produkcji rolnej i samej produkcji.
 
Sprawozdawczyni z ramienia komisji AGRI, Viorica Dancila (S&D, Rumunia) przypomniała, że aby politycy mogli podejmować dobre decyzje, potrzebują dostępu do wiarygodnych danych, informacji i statystyk. Konieczne jest dobre zrozumienie różnych aspektów wykorzystywana gruntów oraz zmiany form jej wykorzystania.                Przewodniczący posiedzeniu Poseł Czesław Siekierski zauważył również, że dane i informacje są potrzebne do zarządzania na poziomie gospodarstwa jak i na poziomie całego sektora rolnictwa.
 
 
Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych
 
Na posiedzeniu AGRI 30 maja 2017 odbyła się wymiana poglądów na temat projektu opinii AGRI, autorstwa chorwackiej posłanki z EPL, Pani Petir, pt. "Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych". Główne sprawozdanie ITRE, którego dotyczy ta opinia, ma na celu zmianę obecnej dyrektywy dotyczącej OZE (Odnawialne Źródła Energii) w tej sprawie.
 
Sprawozdawczyni wyraziła prosiła posłów o konkretne sugestie dotyczące poprawek, aby komisja ITRE mogła je uwzględnić. Chodzi głównie o ochronę już poczynionych inwestycji i wspieranie odnawialnych źródeł energii. W trakcie dyskusji posłowie mówili również o tym, że trzeba brać pod uwagę specyfikę krajową i wiedzę fachową obecną w państwach członkowskich. Mówiono również o potrzebie lepszych rozwiązań dotyczących biomasy, bo dostępne są nowe rozwiązania techniczne.
               
Zwracano również uwagę na to, że mówiąc o kolejnych generacjach odnawialnych źródeł energii, nie można niszczyć OZE pierwszej generacji. Mówiono o potrzebie chronienia tych technologii, wzywano do opracowania strategii na rzecz zaopatrzenia w rośliny wysokobiałkowe oraz skończenia z dyskryminacją energii odnawialnej pierwszej generacji, która również ma swój wkład w działania klimatyczne.
 
Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Komisji Europejskiej mówili o tym, że proponowane ograniczenia w stosunku do paliw produkowanych z roślin wykorzystywanych do produkcji żywności dają rolnikom i producentom dość czasu na dostosowanie się. Zapewniano również, że przygotowywane teksty nie zakazują wykorzystania biopaliw produkowanych z tych roślin.
 
 
Wymiana poglądów z dyrektorem generalnym FAO Jose Graziano Da Silvą na temat przyszłości żywności i rolnictwa
 
Na posiedzeniu AGRI 30 maja 2017 odbyła się również wymiana poglądów z dyrektorem generalnym FAO Jose Graziano Da Silvą na temat przyszłości żywności i rolnictwa. José Graziano da Silva od ponad 30 lat zajmuje się problematyką bezpieczeństwa żywnościowego, rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Jest architektem programu Zero Głodu w Brazylii a obecnie pracuje na stanowisku dyrektora generalnego FAO.
 
W swoim wystąpieniu, Jose Graziano Da Silva mówił o tym, że zarządzanie rolnictwem i obszarami rolnymi powinno być bardziej spójne. Przekonywał, że model rolny wynikający z zielonej rewolucji osiągnął moment, kiedy możemy uznać go za wyczerpany. Dysponujemy teraz wydajnym rolnictwem, ale te systemy produkcyjne są szkodliwe dla środowiska. Intensyfikacja powoduje zubożenie gleb i niepokojący poziom gazów cieplarnianych. Stwierdził również, że musimy zwiększyć produkcję rolną, ale naszą najważniejsza troską powinno być środowisko i wykarmienie ludzi. Trzeba respektować Cele Zrównoważonego Rozwoju i porozumienie paryskie. Przyszłość rolnictwa to skupienie się na wiedzy i to jest nowy paradygmat. Trzeba zrównoważone techniki rolne wdrażać i zapewnić rolnictwu odporność na zmiany klimatyczne. Trzeba wspierać małe gospodarstwa rodzinne i zmniejszać ilość stosowanych pestycydów.
Wystąpienie Dyrektora Generalnego FAO koncentrowało się na czterech najważniejszych, w jego opinii, kwestiach: zmiany klimatyczne, szkodniki i choroby zwierząt i roślin, marnotrawstwo żywności i problem odpadów, oraz walka z głodem i zwalczanie niezdrowych nawyków żywieniowych. Zadał również pytanie: „Co mogą zrobić posłowie do Parlamentu Europejskiego?”. Odpowiedział, że potrzebne jest odpowiednie ustawodawstwo. Parlamentarzyści maja możliwość umieszczenia kwestii żywnościowych na szczycie listy spraw, którymi się zajmują i odpowiednio rozdzielać budżet. Wyraził również uznanie w stosunku do posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy stworzyli europejski sojusz zajmujący się walką z głodem.
 
Podziel się wiadomością na: