Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Odpowiedź Komisji Europejskiej na zapytanie posła Siekierskiego w sprawie wyłączenia upraw buraka cukrowego z zakazu stosowania neonikotynoidów

25-06-2018 - Działalność w PE
Pytanie:
 
Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej P-002399/2018
do Komisji
art. 130 Regulaminu
Czesław Adam Siekierski (PPE)
Przedmiot:   Wyłączenie uprawy buraka cukrowego z proponowanego zakazu stosowania neonikotynoidów
W świetle wyników badań ogłoszonych w ostatnim czasie przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) Komisja Europejska wnioskuje o rozszerzenie zakazu stosowania 3 głównych neonikotynoidów na wszystkie zastosowania z wyjątkiem trwałych upraw szklarniowych.
Biorąc pod uwagę wyniki badań naukowych przeprowadzonych przez EFSA, które wskazują na pewien związek między stosowaniem neonikotynoidów a pogarszającym się zdrowiem pszczół miodnych w UE, ograniczenie stosowania tych substancji wydaje się mieć uzasadnienie, ale pod warunkiem zapewnienia producentom skutecznych i bezpiecznych substancji alternatywnych.
Niemniej jednak wydaje się, że nie ma uzasadnienia dla zakazu stosowania neonikotynoidów w uprawie buraka cukrowego, który nie wytwarza kwiatostanu i przez to nie jest rośliną atrakcyjną dla zapylaczy. Ponadto ze względu na sposób siewu burak cukrowy jest bardzo podatny na działanie chorób i szkodników w początkowych fazach rozwoju. Zdaniem plantatorów buraka cukrowego ewentualny zakaz stosowania neonikotynoidów w zaprawach nasiennych spowoduje m.in. konieczność dolistnej ochrony upraw przed szkodnikami, z czym wiąże się znaczący wzrost stosowania pestycydów, pogorszenie jakości i zmniejszenie plonów oraz zwiększenie kosztów uprawy.
W związku z tym chciałbym zwrócić się do Komisji z następującym zapytaniem:
Czy Komisja planuje wyłączenie uprawy buraka cukrowego z wnioskowanego zakazu stosowania neonikotynoidów?
 
Odpowiedź:
 
PL
P-002399/2018
Odpowiedź udzielona przez komisarza Vytenisa Andriukaitisa
w imieniu Komisji
(21.6.2018)
 
 
Jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) nr 485/2013[1], Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przeprowadził przegląd wszystkich nowych dostępnych danych naukowych dotyczących ryzyka związanego ze stosowaniem trzech neonikotynoidów objętych tym rozporządzeniem i opublikował swoje sprawozdania w dniu 28 lutego 2018 r.[2]. Ryzyko dla pszczół wynikające ze stosowania neonikotynoidów w uprawie buraka cukrowego jest związane przede wszystkim z roślinami uprawianymi następczo. W zależności od substancji czynnej, EFSA stwierdził wysoki poziom ryzyka dla pszczół lub stwierdził, że w odniesieniu do roślin uprawianych następczo nie został wykazany niski poziom ryzyka. Stanowi to potwierdzenie wcześniejszych wniosków. Nie udało się zidentyfikować nieatrakcyjnej dla pszczół uprawy następczej w ramach systemu płodozmianu buraka cukrowego. W związku z tym nie jest możliwe zwolnienie dotyczące dalszego stosowania w uprawach buraka cukrowego.
 
W dniu 27 kwietnia 2018 r. Stały Komitet ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz, w którym reprezentowane są państwa członkowskie, zatwierdził przedstawione przez Komisję projekty rozporządzeń mających na celu dalsze ograniczenie zastosowań wspomnianych trzech neonikotynoidów do zastosowań wyłącznie w szklarniach. Komisja przyjęła te rozporządzenia i opublikowała je w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 30 maja 2018 r.[3].
 
 
 
 
 
[1]     Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 485/2013 z dnia 24 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzania substancji czynnych: klotianidyna, tiametoksam i imidachlopryd oraz zabraniające stosowania i sprzedaży nasion zaprawionych środkami ochrony roślin zawierającymi te substancje czynne, Dz.U. L 139 z 25.5.2013, s. 12.
Podziel się wiadomością na: