Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Nieformalna Rada Ministrów Rolnictwa UE w Tallinie

05-09-2017 - Działalność w PE
5 września 2017 odbyła się Nieformalna Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa zorganizowana w Tallinie (Estonia) przez obecną Prezydencję tego kraju w Radzie UE. Głównym tematem dyskusji na spotkaniu była kwestia udostępnienia rolnikom skutecznych narzędzi zarządzania ryzykiem po 2020 roku.
                Sektor rolnictwa UE stoi w obliczu coraz to nowych form ryzyka rynkowego i produkcyjnego, co jest wynikiem zwiększonej niestabilności cen na rynkach światowych i zmian klimatycznych. Ma to wpływ na dochody rolników i konkurencyjność, co utrudnia długoterminowe planowanie i hamuje zachęty do inwestowania.
    W ciągu ostatnich kilku sektor rolnictwa UE doświadczył znacznych napięć na rynku. Choć w większości sektorów nastąpiły pozytywne zmiany, odbudowa pozycji sektora nie nastąpi od razu. Mimo podjętych działań, które okazały się skuteczne, zauważa się braki w obecnej WPR i konieczność wprowadzenia skutecznych instrumentów zarządzania ryzykiem, aby sektor rolny UE był bardziej odporny na różne zagrożenia.
    Przewodniczący Rady AGRIFISCH, Minister Rolnictwa Estonii, Pan Tarmo Tamm, zaprosił Ministrów ds. Rolnictwa Państw Członkowskich UE do dyskusji nad następującymi pytaniami:
  -  Jedną z głównych przesłanek reformy WPR z 2003 r. była "swoboda gospodarowania". Czy nasi rolnicy uznali swoją rolę w braniu odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem i czy WPR zapewnia im skuteczne narzędzia w tej kwestii?
   - Czy kwota rezerwy kryzysowej powinna być zwiększona i czy kwota ta powinna być kumulowana na przestrzeni lat, aby mogła mieć realny wpływ na zaradzenie kryzysom na rynku? Czy kwota ta powinna być gromadzona na poziomie UE czy państw członkowskich?
   - Czy płatności bezpośrednie można uznać za narzędzie zarządzania ryzykiem? Czy  potrzebna jest dalsza harmonizacja poziomów wsparcia w przypadku płatności bezpośrednich aby mogły one stanowić ochronę przed ryzykiem? Czy pewna część płatności bezpośrednich powinna być przesunięta do funduszu zarządzania ryzykiem i czy powinna być dobrowolna/obowiązkowa dla rolników?
                Minister Tamm podkreślał w swoim wystąpieniu znaczenie zarządzania ryzykiem w kontekście stabilizacji gospodarstw i całego rolnictwa UE, które w coraz większym stopniu narażone jest na niestabilność rynkową, wpływ zmian klimatycznych oraz inne rodzaje ryzyka. Zwracał również uwagę na istnienie potrzeby przyjęcia podejścia całościowego do planowania i przeciwdziałania ryzyku w czasach, kiedy WPR jest w większym stopniu zorientowana na rynek. Minister podsumował swoje wstępne uwagi stwierdzeniem, że choć WPR obejmuje pewien zakres środków wsparcia dla rolników, to działania te nie są efektywne w praktyce. Trzeba zastanowić się na sposobem łagodzenia ryzyka, gdyż rolnicy potrzebują efektywniejszych narzędzi WPR.
                Europejski Komisarz ds. Rolnictwa, Pan Phil Hogan, przypomniał, że pewne propozycje są już obecne w projekcie Omnibus, np. te dotyczące wspólnych środków inwestycyjnych. Istnieje potrzeba większych inwestycji w edukację rolników i szkolenia. Potrzeba również szerzej zakrojonej współpracy między rolnikami i współpracy w łańcuchu dostaw żywności. Trzeba również zastanowić się nad tym, jak uprościć realizację obecnych i przyszłych zadań. Istnieje potrzeba dalszego wzmacniania przejrzystości i usprawnienia mechanizmów pozyskiwanie informacji z rynku. Zwrócił również uwagę na to, że potrzebna jest pewna doza elastyczności przy planowaniu konkretnych rozwiązań, aby mogły one rzeczywiście przynieść oczekiwane rezultaty.
                W swoim wystąpieniu poprzedzającym otwarcie debaty, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Poseł Czesław Siekierski, mówił o tym, że rozwój, szczególnie w wymiarze globalnym - tworzenie się rynku światowego - doprowadza do wyjątkowego wpływu uwarunkowań zewnętrznych na sytuację rolnictwa, nie tylko w ujęciu regionalnym, krajowym, ale także na rolnictwo europejskie, gdzie funkcjonująca od ponad 50 lat  Wspólna Polityka Rolna nie jest w stanie ich ograniczyć. Istotny wpływ mają nie zawsze poprawne porozumienia handlowe i spekulacje na giełdach. Przypomniał, że niestabilność na rynkach przekłada się na niekorzystne relacje cenowe, obniża dochodowość i narusza konkurencyjność naszych rolników, co utrudnia długoterminowe planowanie i podejmowanie kolejnych inwestycji. 
                Przewodniczący Siekierski skonkludował mówiąc o tym, że znaczące korzyści przyniosło poszukiwanie nowych rynków zbytu, choć działania te mają swoje granice. Stwierdził również, iż powszechnie uważa się, że dzisiejsza WPR nie jest odpowiednio przygotowana na przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym, choć ostatnie lata znacznie nas w tym zakresie wzbogaciły o nowe doświadczenia.
Nieformalna Rada Ministrów Rolnictwa UE w Tallinie
Podziel się wiadomością na: