Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Nieformalna Rada Ministrów Rolnictwa UE na Malcie

23-05-2017 - Działalność w PE
W dn. 23 maja Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski wziął udział w wyjazdowym posiedzeniu Rady Ministrów Rolnictwa na Malcie, która sprawuje przewodnictwo w pierwszej połowie 2017 r.
Tematem spotkania były Zmiany klimatyczne a zasoby wodne w UE: pojawiające się wyzwania dla rolnictwa.
 
W swoim wystąpieniu szef Komisji Rolnictwa europarlamentu podkreślił m.in.: (...) sektor rolnictwa i leśnictwa odgrywa złożoną rolę w zakresie zmian klimatu: z jednej strony jest ofiarą zmian klimatu, gdyż działalność rolnicza bezpośrednio zależy od warunków klimatycznych, a także w pewnym stopniu przyczynia się do zmian klimatycznych przez emitowanie gazów cieplarnianych. Jednakże, zarazem stanowi również część rozwiązania, gdyż przyczynia się do łagodzenia zmian klimatycznych przez redukowanie emisji gazów cieplarnianych oraz wychwytywanie węgla.
 
Odniósł się również do potrzeby rozwijania odnawialnych źródeł energii na wsi oraz potrzebę kontynuacji dla sektora biopaliw: Na zmiany klimatu najistotniejszy wpływ ma wytwarzanie energii, głównie z paliw kopalnych. Dlatego tak ważne jest rozwijanie odnawialnych źródeł energii. To dotyczy również sektora rolno-spożywczego, który jest istotnym producentem m.in. biopaliw i biogazu będącego dobrą formą zagospodarowania odpadów poubojowych. W tym kontekście należy odnieść się do obaw rolników i producentów biopaliw w związku z ostatnim projektem zmian w dyrektywie o źródłach energii odnawialnej (RED). Zakłada on m.in. stopniowe odchodzenie od biopaliw wytwarzanych z produktów rolnych (tzw. pierwsza generacja) poprzez stopniowe obniżanie maksymalnego udziału tych biopaliw z poziomu 7% w 2020 r., do 3,8% w 2030 r. oraz zwiększanie udziału tzw. biopaliw drugiej generacji, produkowanych m.in. z odpadów organicznych i ścieków[1]. Takie działania są nieuzasadnione w kontekście dokonanego już zmniejszenia udziału biopaliw pierwszej generacji z 7 do 10%, niewykorzystanego areału ziemi w Unii, poczynionych inwestycji czy dywersyfikacji dostaw energii do Europy. Jeśli dodamy do tego wykorzystanie fotowoltaiki, energii wiatrowej i wodnej, to dzięki temu (OZE) gospodarstwa rolne mogą nie tylko stać się samowystarczalne energetycznie ale też wytwarzanie energii może być dla nich formą dodatkowych dochodów. W tym celu potrzeba ram regulacyjnych i otwarcia się rynku energetycznego.
 
Przewodniczący Siekierski w swoim wystąpieniu podkreślił również istotną rolę wody w kontekście gospodarki, rolnictwa i życia codziennego ludzi: (...) woda to czynnik decydujący o cywilizacyjnym rozwoju, poziomie życia czy rozwoju przemysłu, usług, a wreszcie rolnictwa. Woda jest jednym najważniejszych czynników produkcji. Rolnictwo zużywa w skali świata średnio ponad 70% zasobów wody pitnej[2] (w UE ok. 45%), przy czym większy udział występuje co do zasady w krajach rozwijających się (na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej nawet ponad 90%). Potrzeba nawadniania dotyczy już nie tylko produkcji warzyw i owoców ale także innych upraw, szczególnie w rolnictwie precyzyjnym. Woda to także istotny element w produkcji energii, i to w ujęciu bardzo rozproszonym. Zasoby wodne mają również istotne przełożenie na rozwój obszarów wiejskich w zakresie rekreacji, turystyki czy transportu wodnego - kiedyś po naszych rzekach pływały młyny wodne obsługujące rolników. Potrzeba tu ogromnych inwestycji. Są już całe programy rozwoju regionów położonych wokół rzek, często w różnych krajach, przez które one przepływają. Istnieją duże zaniedbania w budowie dużych zbiorników wodnych ale nie należy także zapominać o znaczeniu małej retencji, która może być realizowania w gospodarstwach, a nawet na działkach rekreacyjnych. Małe zbiorniki dają konkretne efekty krajobrazowy, wpływają na bioróżnorodność, gromadzą wodę, a jeśli ich skala będzie duża, to także spełniają skuteczną funkcję przeciwpowodziową.
 
***
 
Przewodniczący spotkaniu maltański Sekretarz Parlamentarny ds. Rolnictwa Roderick Galdes zwrócił m.in. uwagę na fakt, że Malta w praktyce nie posiada zasobów wodnych, co czynni produkcję rolną na wyspie bardzo trudną.
Komisarz UE ds. Rolnictwa Phil Hogan wskazywał na działania Komisji w obszarze gospodarki wodnej, potrzebę podejścia wielosektorowego do tego zagadnienia oraz rolę rolnictwa w osiągnięciu celów klimatycznych z Paryża. Przywołał również dane, według których rok 2016 był najgorętszy w historii, przy czym ten rekord jest pobijany rok-rocznie od 2014 r. Z kolei komisarz ds. środowiska i gospodarki wodnej Karmenu Vella wzywał do większej ambicji w obszarze choćby tzw. dyrektywy azotowej czy ograniczania użycia pestycydów. Jego zdaniem przyszła WPR musi być w większym stopniu zorientowana na realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, ale także lepiej powiązana z Ramową Dyrektywą Wodną.
 
Podczas swoich wystąpień ministrowie rolnictwa z 28 państw członkowskich UE wskazywali m.in. na:
- potrzebę większych inwestycji w rozwój infrastruktury wodnej
- konieczność inwestycji w badania naukowe i rozwijanie gatunków roślin lepiej przystosowanych do zmian klimatu, rolnictwo precyzyjne itd.
- znaczenie bioróżnorodności oraz potrzebę dywersyfikacji upraw
- wyzwania związane z zapewnieniem żywności dla rosnącej globalnej populacji
- potrzebę utrzymania europejskiego modelu rolnictwa opartego na gospodarstwach rodzinnych z jednej strony oraz konieczność "zrównoważonej intensyfikacji" produkcji rolnej z drugiej
- zróżnicowanie rolnictwa europejskiego i potrzebę podejścia zregionalizowanego do kwestii deficytu wody oraz walki ze zmianami klimatu.
 
 
 
[1] Początkowo w okresie 2010-2020 obowiązywał górny limit 10% biopaliw pierwszej generacji w transporcie, lecz już w 2011 r. Komisja Europejska wystąpiła tzw. wnioskiem ILUC (pośrednia zmiana użytkowania gruntów w krajach rozwijających się), w rezultacie którego pułap ten został w 2015 r. obniżony do poziomu 7%.
[2] http://www.worldbank.org/en/topic/water/brief/water-in-agriculture
Podziel się wiadomością na: