Poseł Siekierski

Grupa EPL
Dołącz do mnie na:
  • Europarlament
Poseł Siekierski

Narodowa Wystawa Rolnicza w Poznaniu

1 grudnia 2018 r. w Poznaniu podczas Narodowej Wystawy Rolniczej, obywał się IV Kongres Polskiego Rolnictwa zorganizowany przez Krajową Radę Izb Rolniczych. W panelu dyskusyjnym dotyczącym przyszłości polskiego rolnictwa wziął udział Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski.

W swoim wystąpieniu Przewodniczący podkreślił, że rolnictwo europejskie jest bardzo zróżnicowane pod względem warunków klimatycznych, wielkości i typu produkcji oraz poziomu technologicznego. Rolnictwo nowych krajów członkowskich, w tym Polski ciągle jeszcze wymagać będzie modernizacji, aby zbliżyć się do poziomu rolnictwa w „starych” krajach członkowskich. Ważnym aspektem będzie poprawa produktywności gospodarstw i wzrost wydajności na 1 ha użytków rolnych bądź na jednego zatrudnionego, a także dalsze zapewnienie polskim producentom rolnym stabilizacji, która jest najważniejszym czynnikiem rozwoju.

Przewodniczący podkreślił również konieczność dostosowywania się gospodarstw rolnych do adaptacji zmian klimatycznych, które coraz częściej powodują, że zwiększa się częstotliwość i intensywność zjawisk ekstremalnych. Przykładem są nie tylko susze, z którymi mieliśmy do czynienia w tym roku w Polsce, ale też powodzie, huragany, przymrozki wiosenne czy pożary. Skutkiem takich zjawisk często jest częściowa lub całkowita utrata dochodu przez producentów rolnych, którzy bez wsparcia zarówno z budżetu wspólnotowego, jak i budżetów krajowych nie będą w stanie poradzić sobie w ciężkiej sytuacji.

W opinii posła Siekierskiego do prowadzenia działalności eksportowej potrzebna jest odpowiednia infrastruktura techniczna i logistyczna, system finansowy oparty na stałej współpracy z bankami i instytucjami ubezpieczeniowymi, a przede wszystkim potrzebne jest doświadczenie i potrzebna jest pomoc państwa, szczególnie w zakresie promocji i zmniejszania negatywnych skutków embarga rosyjskiego. Wyzwaniem stojącym przed polskimi eksporterami jest wciąż niska rozpoznawalność polskich produktów i stopniowo wyczerpujące się przewagi konkurencyjne polskich eksporterów. Stąd, aby łatwiej i efektywniej eksportować produkty spożywcze do UE i na rynki nowych państw, istotnym elementem powinno być opracowanie i stworzenie marek eksportowych polskich artykułów rolno-spożywczych.

Przewodniczący w swoim wystąpieniu wskazał również, że budżet na WPR jest coraz mniejszy biorąc pod uwagę konkretne wydatki na poszczególne działania, a także jego udział w całym budżecie UE. W opinii posła w celach i kierunkach działań przyszłej WPR obserwowany jest duży stopień kontynuacji, natomiast w niektórych elementach zmiany są wręcz rewolucyjne. Dotyczy to przede wszystkim tzw. planów strategicznych WPR (wspólne dla I i II filara), w których kraje same wybiorą instrumenty do realizacji wybranych celów, co pozwoli uwzględniać ich najpilniejsze potrzeby. Władze Unii chcą, by to kraje członkowskie odgrywały coraz większą rolę we wdrażaniu Wspólnej Polityki Rolnej. Dlatego też w opinii posła Siekierskiego potrzebna jest poważna dyskusja o rolnictwie i tworzenie wizji WPR w dalszej perspektywie.
Podziel się wiadomością na: